1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Patronat honorowy - Marszałek Sejmu RP Pan Donald Tusk Patronat Medialny - Telewizja Polska pr. 2 Program: 11.30 – Przyjazd pociągu Transcassubia do Łeby 12.00 – Msza (...) więcej

24 czerwca 2005r. kolejny rocznik uczniów zakończył naukę w bruskiej podstawówce. Z tej okazji w przeddzień odbyły się uroczystości powiązane z zakończeniem szkoły. Rozpoczęły się one Mszą (...) więcej

21 czerwca 2005 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się apel poświęcony 25 rocznicy „Wydarzeń sierpniowych” przygotowany przez uczniów kl. II a pod kierunkiem (...) więcej

W roku szkolnym 2004/2005 kontynuowano w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach projekt „Podwójna integracja”, który zainicjowany był w ubiegłym roku przez Klub (...) więcej
2005-06-27 • I Powiatowe Targi Pracy

27 czerwca br. o godz. 9.00 w siedzibie Politechniki Koszalińskiej rozpoczną się I Powiatowe Targi Pracy. Organizatorami Targów są Starosta Chojnicki i Dyrektor Powiatowego Urzędu Parcy w więcej

Na ukończeniu są prace przy kompleksowej modernizacji oświetlenia w gminie Brusy. Przypomnijmy: Gmina Brusy podpisała z Grupą Energetyczną ENEA porozumienie w sprawie kompleksowej (...) więcej

Ruszają prace związane z modernizacją drogi Wielkie Chełmy - Krównia. Wyłoniono już wykonawcę inwencji, została nim firma pana Ireneusza Rolbieckiego z Kalisza. Inwestycja ta jest (...) więcej

Pobierz dokument więcej

więcej

W sobotę 18.06.2005r. w auli koncertowej Politechniki Gdańskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i tytułów laureatów konkursu na najlepszego absolwenta gimnazjum gmin wiejskich i miasteczek (...) więcej

Uczestnicy IV Zaborskiego Spływu Zbrzycą - poniżej możecie zapoznać się z tegoroczną trasą spływu A dla (...) więcej

więcej

ZARZĄD GMINY BRUSY BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (...) więcej

20 czerwca na stadionie w Czyczkowach odbyło się uroczyste zakończenie Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Koordynatorem projektu była Krystyna Teca Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi (...) więcej

KSIĄDZ PROBOSZCZ PARAFII MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY ODDZIAŁ ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO W GOŚCICINIE serdecznie zapraszają na XI FESTYN KULTURY KASZUBSKIEJ I RELIGIJNEJ (...) więcej
2005-06-23 • Nauka przez zabawę

W dniu 22 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przymuszewie. Są to już trzecie z kolei zajęcia (...) więcej

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z udziałem komendanta powiatowego PSP, Dariusza Kaźmierczaka, naczelnika OSP Brusy, Grzegorza Narlocha (...) więcej
2005-06-22 • Komisja o zdrowiu

20 czerwca odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny Rady Miejskiej w Brusach. Komisja omówiła funkcjonowanie Przychodni Lekarskiej w Brusach (...) więcej

17 czerwca 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jego głównym tematem była (...) więcej

W niedzielę 19 czerwca na boisku sportowym w Lubni odbyły się zawody młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Brusy. Organizatorzy zawodów to Miejsko – Gminny Zarząd OSP Brusy i (...) więcej

30 czerwca w Brusach gościć będzie Elżbieta Dzikowska, ceniona i znana w kraju i za granicą podróżnik i reżyser filmów dokumentalnych. Pani Elżbieta podczas pobytu w Brusach zbierać będzie (...) więcej
2005-06-17 • Piknik Świętojański

Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” w Męcikale zaprasza na Piknik Świętojański, który odbędzie się 25 czerwca o godz. 17.00 na półwyspie w Męcikale. W programie tradycyjne puszczanie (...) więcej

Dnia 14.06.2005r. uczniowie klas IV,V,VI ze Szkoły Podstawowej im.bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach byli na wycieczce w Biskupinie. Pierwszy etap wycieczki to przejazd wąskotorową (...) więcej
2005-06-16 • Festyn Archeologiczny

więcej

więcej
2005-06-15 • Będą drogi

W Urzędzie Miejskim w Brusach rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Kościuszki i budowę ulic Bema i Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem. Jest to jeden z projektów przygotowany przez gminę (...) więcej
2005-06-15 • Cytologia za darmo

W gabinecie p. Krystyny Jasińskiej w Brusach przy ul. Pocztowej 8 trwają bezpłatne badania cytologiczne adresowane do kobiet w wieku 35-55 lat. Rejestracja telefoniczna pod nr 398 3478. więcej

W dniu 06 lipca br. w godzinach od 16,00 do 18,00 w Brusach odbędą się bezpłatne badania spirometryczne. Badania realizowane są w gabinecie p. dr Jacka Szalewskiego w Brusach i adresowane są do (...) więcej
2005-06-15 • Medal dla Błażeja

Błażej Krygowski, utalentowany lekkoatleta z Brus, wrócił do domu z kolejnym medalem zdobytym na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w Wiśle. (...) więcej

20 czerwca 2005 roku o godz. 10.00 w salach Sztumskiego Zamku rozpocznie się konferencja „Zagospodarowanie turystyczne sztumskiego Zamku szansą na ożywienie gospodarcze i zmniejszenie (...) więcej

Trwają przygotowania do VII Zjazdu Kaszubów, który w tym roku odbędzie się 9 lipca w Łebie. więcej

15 czerwca 2005 roku o godz. 10.00 w Urzędzie miasta w Słupsku rozpocznie się konferencja „Promocja Projektów Modelowych. Prezentacja projektu e-Słupsk”. więcej
2005-06-14 • Zawody w Lubni

19 czerwca o godz. 14.00 na dużym boisku w Lubni rozpoczną się Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowane przez Gminny Zarząd OSP oraz Burmistrz Brus. Do zawodów zgłosiło (...) więcej

W sobotę 11 czerwca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbył się IV Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. W turnieju uczestniczyli zawodnicy z Brus, Chojnic, Lęga i Czarnej (...) więcej

Zbórka zużytych baterii Zbórka zużytych baterii. Analizując odpady komunalne możemy z pewnością stwierdzić, że coraz większy procent stanowią w nich odpady (...) więcej

Bruscy gimnazjaliści w składzie: Karol Cysewski, Krzysztof Kupczyk i Małgorzata Szopińska pod opieką p. Beaty Rekowskiej, 9 czerwca skoro świt, ruszyli do Warszawy, by następnego dnia stoczyć (...) więcej

8 czerwca br. odbył się finał III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Średniowieczu, organizowanego przez Gimnazjum w Brusach. Do konkursu przystąpiło 7 szkół z Chojnic, Konarzyn, Nowej Cerkwi, (...) więcej

FESTYN ARCHEOLOGICZNY W LEŚNIE 18 – 19.06.2005 r. PROGRAM: 18.06.2005 – sobota – Dzień wczesnośredniowieczny. 11.00-19.00 FESTYN ARCHEOLOGICZNY W trakcie (...) więcej

Historia biblioteki w Męcikale, którą opracowała i przedstawiła na uroczystości Teresa Wojciechowska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach: Biblioteka w Męcikale została (...) więcej

W Gdańsku powstaje pierwsza w kraju partia narodowa - ale nie dla Polaków. Najsłynniejszy polski Kaszuba - Donald Tusk - jest przeciw. - Taka inicjatywa źle się będzie Polakom kojarzyć i (...) więcej

więcej

Historia biblioteki w Męcikale, którą przygotowała i przedstawiła na uroczystości Teresa Wojciechowska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach: Biblioteka w Męcikale została (...) więcej

Dzisiaj odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny Rady Miejskiej w Brusach dotyczące utworzenia gimnazjum w Leśnie. Komisja zapoznała się (...) więcej

„Rzeczpospolita” w dodatku „Prawo co dnia”, środa 8 czerwca 2005 roku pisze: Do parku narodowego tylko z biletem Z wprowadzanych opłat za wejście do parków (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach rozpoczął budowę sieci wodociągowej na ul. Dąbek w Męcikale. Zakres robót obejmuje budowę 1010 m wodociągu w tym roku. Wartość zadania to 62,5 tyś. zł. (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach rozpoczął budowę sieci wodociągowej na ul. Dąbek w Męcikale. Zakres robót obejmuje budowę 1010 m wodociągu w tym roku. Wartość zadania to 62,5 tyś. zł. (...) więcej

Od 1 czerwca w budynku OSP w Brusach przy ul. Gdańskiej funkcjonuje Zespół Wyjazdowy wypadkowy ratownictwa medycznego, czyli tzw. karetka W. Starania o utworzenie takiego Zespołu podejmowane (...) więcej

Wielkim sukcesem mogą poszczycić się członkowie zespołu działającego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego , którzy w niedzielę 5 czerwca 2005r wzięli udział w III (...) więcej

W piątek Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny Rady Miejskiej w Brusach przystępuje do dalszych prac nad wnioskiem Rady Rodziców z Leśna dotyczącym (...) więcej

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbywa się uroczyste spotkanie z okazji XV-lecia działalności samorządu (...) więcej

7 czerwca 2005 roku w godz. 12.00 – 15.00 odbędzie się w Sali Centralnej Muzeum morskiego w Gdańsku Konferencja pt. Akademia Medyczna w Gdańsku w służbie regionu pomorskiego. Konferencja (...) więcej
2005-06-03 • Otwarcie biblioteki

9 czerwca 2005 roku o godz. 10.00 zostanie otwarta filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Męcikale. W spotkaniu uczestniczyć będą Burmistrz Brus i dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego, (...) więcej
2005-06-03 • Arkusze już są

Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z gminy Brusy mają już zatwierdzone arkusze organizacyjne na przyszły rok szkolny. Do 30 kwietnia dyrektorzy tych jednostek mieli obowiązek przedstawienia (...) więcej
2005-06-03 • Wypłacają stypendia

Gmina Brusy rozpoczęła wypłacanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Pierwsi otrzymują stypendia uczniowie, których dochód w rodzinie kształtuje się na poziomie od (...) więcej

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego zorganizowany został pod hasłem: „Uzależnieniom, przemocy, agresji- NIE!”. Uroczystości te rozpoczęły się dzień (...) więcej

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna zaprasza na uroczystą sesje w dniu 6 czerwca 2005 roku o godz. 13.00 poświęconą 15-leciu samorządu terytorialnego w Polsce oraz nadaniu Honorowego RP (...) więcej
2005-06-02 • Jubileusz Kapłaństwa

5 czerwca 2005 roku w odpust parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Dziękczynna Ofiara Mszy św. z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa (...) więcej
2005-06-01 • Jak pracuje Urząd?

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!