1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 28 maja br Dnia 28 maja br. z bezpłatnych badań mammograficznych w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Gdańsku skorzystała 38 kobiet z terenu gminy Brusy m. in. (...) więcej

Pod takim tytułem przewodnim dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przedstawiły program artystyczno – muzyczny dla swoich mam. Jest to (...) więcej

Z okazji piętnastolecia istnienia samorządu w Urzędzie Miejskim w Brusach zorganizowano dzień otwarty dla uczniów gimnazjów z Brus i Lubni. Gimnazjaliści mogli poznać pracę Rady Miejskiej w (...) więcej
2005-05-29 • Koncert Jubileuszowy

Niedzielne obchody jubileuszu Krebanów rozpoczęły się Mszą św. w ich intencji więcej

więcej

Na podstawie Uchwały Nr XVIII - 171/05 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 maja 2005 roku nadano tytuł Zasłużony dla Gminy Brusy Kaszubskiemu Zespołowi Folklorystycznemu Krebane. W dniu 28 maja (...) więcej
2005-05-27 • ZAPRASZAMY TURYSTÓW

W kwietniu br. zakończono realizację zadania pn. "Ścieżki dydaktyczno - przyrodnicze w Regionie Zaborów", w ramach którego powstało 7 wiat ekologicznych zlokalizowanych na szlakach (...) więcej

Inwestorem budowy parkingu w Męcikale jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Parking ma poprawić bezpieczeństwo na tej trasie oraz umożliwić bezpieczne parkowanie i bezkolizyjne włączanie się do ruchu. (...) więcej

Budowa ronda w ciągu ulicy Gdańskiej ma poprawić bezpieczeństwo na drodze oraz umożliwić bezkolizyjne włączanie się do ruchu z ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Ze względu na to, że rondo (...) więcej

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na XIV Targi Rolno - Przemysłowe i Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się w dniach 4 i 5 czerwca w Lubaniu w godz. 10.00-18.00. W (...) więcej

W piątek w Brusach odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której uchwalone zostaną m.in uchwały dot. budowy parkingu w Męcikale i budowy ronda na ulicy Gdańskiej w więcej

List przewodni List przewodni Warszawa, maj 2005 r. Szanowni Państwo, „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas (...) więcej
2005-05-24 • Waldek w finale

Waldemar Rafiński, mieszkaniec gminy Brusy oraz członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Brusy, zakwalifikował się do XXVIII finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (...) więcej

Uczniowie z Gimnazjum w Brusach uczestniczący w zajęciach z przedsiębiorczości opracowali projekt ukazując region w ujęciu czasowym zatytułowany: ,,Wczoraj, dzisiaj, jutro na kaszubskich (...) więcej
2005-05-23 • Nagroda od Zarządu PIPH

Burmistrz Brus, Jerzy Fijas został uhonorowany nagrodą jubileuszową z okazji 15-lecia istnienia Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdańsku. PIPH jest najstarszą organizacją samorządu (...) więcej

19 maja br. to wielkie święto Szkoły Podstawowej w Leśnie. W tym dniu bowiem odbyła się uroczystość poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św., podczas (...) więcej
2005-05-20 • Życzenia dla Leśna

Szanowna Pani Dyrektor Zofia Peplińska Dostojne Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie na Zaborach. Proszę przyjąć z dzisiejszej (...) więcej
2005-05-20 • Życzenia

Szanowny Panie Burmistrzu Mieszkańcy Miasta i Gminy Brusy Pragnę tą drogą serdecznie Panu pogratulować kolejnych udanych przedsiewzięć, jakimi było wybudowanie i oddanie do użytku Chaty (...) więcej

18 maja w Brusach odbyło się spotkanie dotyczące regulacji rzeki Niechwaszcz. W spotkaniu uczestniczyli: Mariusz Nierybiński - Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa (...) więcej

Klub Studentów POMORANIA Klub Studencki POMORANIA V Zjazd Młodzieży Kaszubskiej (Jastarnia, 26-29 maja 2005 ) Mamy przyjemność zaprosić (...) więcej

W budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przeprowadzono kolejny remont. Tym razem pracami został objęty blok sali gimnastycznej, które polegały na poprawieniu warunków (...) więcej

Informuję osoby chore na cukrzycę, że do końca maja br. można nieodpłatnie wymienić stary glukometr /aparat do domowego pomiaru krwi/ na nowy glukometr z wieczystą gwarancją o nazwie Accu Check (...) więcej

INSTYTUT KASZUBSKI INSTYTUT KASZUBSKI oraz ODDZIAŁ GDAŃSKI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO ZAPRASZAJĄ NA (...) więcej

19 maja 2005 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brusach nr XVI – 166/2005 z dnia 22 marca 20005 roku Szkoła Podstawowa w Leśnie otrzyma imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (...) więcej

19 maja 2005 roku o godzinie 1100 odbędzie się uroczystość poświęcenia i otwarcia sali gimnastycznej oraz nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Leśnie. Program (...) więcej

Untitled 14 kwietnia 2005 roku w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Brusach odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniami z terenu gminy Brusy na, którym Sekretarz Gminy Elżbieta (...) więcej

JUBILEUSZOWE SAMORZADOWE SPOTKANIE JASNOGORSKIE z okazji 15.rocznicy restytuowania samorządu terytorialnego w Polsce, CZESTOCHOWA, JASNA GORA, 22 MAJA 2005 R. , w programie Konferencja "Kierunki (...) więcej
2005-05-12 • Działki na sprzedaż

Untitled O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 11 maja 2005r. Na (...) więcej
2005-05-12 • Oddanie w dzierżawę

Untitled O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 11 maja 2005r. Działając na podstawie art. 35 ustawy (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się „Dzień Zdrowia”. Program promujący zdrowie przygotowały Krystyna Stoltmann, Krystyna Teca, Grażyna (...) więcej
2005-05-12 • Bezpłatne badania

18 maja i 8 czerwca w Brusach w godz. 16-18 odbędą się badania spirometryczne dla osób w wieku 40-65 lat. Zainteresowanych prosimy o rejestrację w Urzędzie Miejskim w Brusach tel. 398 23 58 lub (...) więcej

W Szkole Podstawowej im.Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uroczyście obchodzono „Dzień Ziemi”. Uczniowie tej szkoły rozwiązywali test ekologiczny o tematyce ochrony (...) więcej

Z okazji zakończenia II wojny światowej w gminie Brusy gościła delegacja z ukraińskiego miasta Krzemieńczuk na czele z Merem tego miasta, Anatolijem Głuchowem. W skład delegacji weszli ponadto (...) więcej
2005-05-10 • 60-lecie małżeństwa

5 maja 60-tą rocznicę ślubu obchodzili mieszkańcy gminy Brusy, Państwo Waleska i Józef Zabroccy z Brus Wybudowania. Państwo Zabrocy poznali się w czasie wojny, kiedy oboje przebywali na robotach (...) więcej

więcej
2005-05-06 • Koncert Mazowsza

BURMISTRZ MIASTA MALBORK JAN TADEUSZ WILK, DYREKTOR MUZEUM ZAMKOWEGO MARIUSZ MIERZWIŃSKI ZAPRASZAJA NA KONCERT PANSTWOWEGO ZESPOLU LUDOWEGO PIESNI I TANCA "MAZOWSZE" IM. TADEUSZA SYGIETYŃSKIEGO (...) więcej

Od początku lat osiemdziesiątych mieszkańcy Ziemi Zaborskiej artykułowali potrzebę budowy obiektu, spełniającego rolę muzeum regionalnego z wystawą eksponatów zebranych wśród miejscowej (...) więcej

6 maja 2005 roku o godz. 14.00 w Brusach Jagliach odbędzie się inauguracja działalności Chaty Kaszubskiej. Chata Kaszubska w Brusach Jagliach Historia jej powstania sięga końca lat (...) więcej
2005-05-05 • Wręczenie Stolemów

KLUB STUDENCKI POMORANIA ZAPRASZA NA UROCZYSTOSC WRECZENA MEDALI STOLEMA ANNO DOMINI 2005 DO SALI RATUSZA STAROMIEJSKIEGO W GDANSKU, 5 MAJA BR. 17.00, TEGOROCZNYMI LAUREATAMI SA: prof. Tadeusz (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!