1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2005-03-26 • Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w procentach (Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach) Data Powiat Chojnicki Województwo Pomorskie 31.08.2004 (...) więcej

23.03.20054r. w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju BRD. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych z Brus, Czapiewic, Leśna, Wielkich Chełmów i Zalesia oraz dwa (...) więcej

Dorota Szczepańska z Gimnazjum w Brusach została laureatką V miejsca w II ogólnopolskim konkursie historycznym „Budujemy dom...- Społeczeństwo i władza w Polsce w latach 1944-1956.- (...) więcej

22 marca br. w Brusach gościła Orkiestra Dęta z Bad Bevensen z Niemiec. Założycielem orkiestry jest pan Hans Kramer. Do Brus przyjechało 20 młodych ludzi – to najmłodsza z trzech grup, (...) więcej

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach Komisja Profilaktyki zorganizowała obchody Święta Wiosny podtrzymujące tradycje ludowe, kształtujące pamięć i fantazję (...) więcej
2005-03-22 • Równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie kolejnej edycji programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2005 - Małe Granty (...) więcej

Zaproszenie na uroczystość z okazji 100-lecia urodzin Józefa Ceynowy (1905-1991) Instytut Kaszubski w Gdańsku Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, (...) więcej
2005-03-22 • Przyłącz się

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 1 marca 2005 V ogólnopolską edycję programu grantowego "Make a Connection - Przyłącz się". Do udziału w programie zapraszamy grupy młodzieżowe. (...) więcej
2005-03-21 • Granty podzielone

W piątek 18 marca br. Komisja Konkursowa podjęła decyzję o podziale środków na realizację zadań gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. (...) więcej

Ojczezna - to ledze, Co są hewo od stalat Dulczą wstec tu warac- Kożden z nich, to je twój brat ! (Ojczezna - Jan Rompski) Z okazji Dnia Jedności Kaszubów najserdeczniejsze życzenia (...) więcej

17 marca 2005 w Gimnazjum w Brusach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego Piłki Siatkowej Chłopców w kategorii gimnazjum organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek (...) więcej

Zima spowodowała duże zniszczenia i ubytki w nawierzchni dróg, zarówno gruntowych, jak i o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Brusy. Kiedy tylko pozwolą na to warunki (...) więcej

Intensywne opady deszczu i szybkie roztapianie śniegu sprawiły, że zalania i podtopienia nie ominęły gminy Brusy. Najtrudniejsza sytuacja była w Kinicach i Główczewicach. Zaangażowane zostały (...) więcej

23 marca 2005 roku odbędą się eliminacje gminne dla uczniółw szkół podstawowych i gimnazjów do Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym. Zwycięscy etapu gminnego pojadą do Chojnic na etap powiatowy, a (...) więcej

Rzadka to okazja zobaczyć na własne oczy wielkie dzieła malarstwa czy rzeźby światowej. Zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza na prowincji. Pojechać na ciekawą wystawę – to prawdziwa wyprawa, (...) więcej

W dniu 17 marca 2005 roku w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Głównym organizatorem Konkursu jest Instytut Matematyki i Informatyki (...) więcej

Na stronie Województwa Pomorskiego ukazała się miła dla Brus informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie (...) więcej

22 marca 2005 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (...) więcej

Przeczytaj więcej

W roku szkolnym 2004/2005 Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu organizuję II ogólnopolski konkurs historyczny pn. (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach przypomina o obowiązku uiszczenia podatku od posiadania psa. W tym roku wysokość podatku wynosi 20 zł. Termin zapłaty mija 15 kwietnia. Podatek za pupila uiścić (...) więcej

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Czpiewicach. Obecnie wykonywane są prace remontowe pomieszczeń sanitarnych – malowanie, uzupełnianie tynków i wykonanie sufitów. W dalszej kolejności (...) więcej

Gmina Brusy ogłosiła przetarg na wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Lubnia – Orlik – Lamk – Główczewice. Projekt przewiduje podłączenie do (...) więcej

Gmina Brusy przygotowuje się do realizacja dwóch wielkich inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w Leśnie oraz przebudowy ulicy Kościuszki i budowy ulic Bema i Rzemieślniczej wraz z (...) więcej
2005-03-11 • Z Ortografią za Pan Brat

W dniach 9 i 10 marca 2005 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się finał V gminnego konkursu ortograficznego „Z Ortografią za Pan Brat”, który był adresowany do uczniów (...) więcej
2005-03-11 • Napisali do nas...

hello! pozdrowienia dla calej gminy Brusy od kaszebskiej emigracji z BELFASTU NORTHERN IRELAND powodzenia K.Ch. więcej

W poniedziałek 7 marca w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie komisji, która zdecyduje o podziale grantów na realizację zadań gminy w zakresie kultury i dziedzictwa (...) więcej

W dniach 5-6 marca 2005 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski przy współpracy z Gimnazjum w Brusach po raz drugi zorganizowało Szkolenie w ramach Programu (...) więcej
2005-03-04 • Zimowe Igrzyska Wsi

Dnia 06.03.2005r.w WDK Czyczkowy obędą się Zimowe Igrzyska Wsi Czyczkowy. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!