1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2005-01-31 • Zimowisko na sportowo

W czasie minionych ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się zimowisko dla uczniów wsi Czyczkowy. W zajęciach, które trwały od godziny 9.00 do (...) więcej

Kaszubska Odyseja Przymuszewo 29 - 30 stycznia 2005 roku Wyścig psich zaprzęgów na średnim dystansie MD 6 29 i 30 stycznia 2005 roku w godzinach 11.00 (...) więcej

UWAGA!!! POBIERZ OFERTA KONKURS Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr (...) więcej

Gmina Brusy ogłosiła przetarg na zakup samochodu służbowego. Zadecydowali o tym bruscy radni, którzy umieścili zakup nowego samochodu w planie wydatków na rok 2005. Swoją decyzję uzasadniali (...) więcej
2005-01-24 • Przed decydującą rundą

Przed decydującą rundą W sobotę 22 stycznia br. odbyły się kolejne mecze w ramach rundy finałowej VI Halowej Ligi piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. W (...) więcej

Burmistrz Brus, Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krebane” i Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Brusach zapraszają na II Gminny Konkurs Wokalny Kolędy Kaszubskiej, (...) więcej

9 lutego o godz. 14.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Brusach wręczone zostaną medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale, które przyznaje Prezydent RP, otrzyma 5 par (...) więcej
2005-01-24 • Bracia Kurkowi w Brusach

więcej

Zasady uczestnictwa: 1.Temat:”Wspólnota oczami duszy- doświadczenie Boga w moim życiu. Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie wspólnoty jako odbitki (...) więcej

UWAGA!!! Specyfikacja Brusy, 2005-01-19 Nr IRG 341-1/05 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, (...) więcej

Witam Piszę do Państwa z niedalekich Chojnic w związku z odbywającą się 19 lutego tego roku imprezą. Nasze miasta dzieli niewielka odległość, a na pewno mieszkają w Brusach fani zespołów, (...) więcej

Koło Terenowe w Brusach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza na Bal Karnawałowy Seniora, który odbędzie się 26 stycznia br. roku w godz. 17.00 – 23.00 w Powiatowym (...) więcej
2005-01-18 • Kolędarium Polskie

W niedzielę 16 stycznia br. odbył się koncert kolęd patriotycznych „Kolędarium Polskie”, na którym wystąpiły: Konecrt był niewątpliwie (...) więcej

Trwa konkurs na najładniej udekorowaną posesję przed Świętami Bożego Narodzenia. Zgłoszenia w tej kategorii przyjmowane były do 23 grudnia 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Brusach. Do konkursu (...) więcej

23 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się drugi uroczysty koncert związany z jubileuszem XV-lecia telewizyjnego programu „Rodny Zemia”. Pierwszy – inaugurujący obchody – (...) więcej

W niedzielę 9 stycznia w Wiejskim Domu Kultury Czyczkowach odbył się III Zaborski Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełek w Języku kaszubskim. Przed publicznością po brzegi wypełniającą salę (...) więcej

Brusy, 2005-01-06 Nr IRG 341-22/05 OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Brus, ul. Na (...) więcej

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w środę 5 stycznia podczas apelu uczcili ofiary trzęsienia ziemi i potężnej fali tsunami. Przedstawiciele samorządu (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza kolejną edycję Nagrody Burmistrza Brus w siedmiu kategoriach: • Inicjatywy na rzecz rozwoju oświaty i edukacji, • Inicjatywy na rzecz kultury, • (...) więcej

W niedzielę 16 stycznia br. o godz. 16.00 odbędzie się koncert kolęd patriotycznych „Kolędarium Polskie”, na którym wystąpią: chór „FordoniA” z Bydgoszczy. Chór (...) więcej

W sobotę 8 stycznia br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęła się runda finałowa VI Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Największą (...) więcej

Burmistrz Brus i Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Brusy serdecznie zapraszają na III Zaborski Konkurs Zespołów Kolędniczych i Jasełek Kaszubskich, który odbędzie się w niedzielę 9 (...) więcej
2005-01-07 • Bruszanie też tam byli

więcej

Do niedawna większość budynków komunalnych, tj. szkoły, remizy OSP, budynki WDK oraz majątek ruchomy w tym sprzęt komputerowy, elektroniczny, drogi, sieci wodociągowe, wyposażenie budynków OSP (...) więcej

Koniec roku to czas podsumowań. My policzyliśmy Mieszkańców miasta i gminy Brusy. Na dzień 31 grudnia 2004 roku gminę Brusy zamieszkiwały łącznie 13.492 osoby. Miasto liczyło 4.620 osób (...) więcej

Gmina Brusy przejęła bezpłatnie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2300 m² położoną w Męcikale naprzeciw Szkoły Podstawowej. Teren przeznaczony jest na (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!