1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Podczas XV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 30 grudnia br. bruscy radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Jedenastu radnych głosowało za przyjęciem (...) więcej

Brusy, 2004-12-28 Nr IRG 341-21/04 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Brus, ul. Na (...) więcej
2004-12-29 • WFOŚiGW umorzył

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył Brusom 790 tyś. zł. W 2001 roku gmina otrzymała 2 mln zł na inwestycję pn. „Kanalizacja sanitarna na terenie (...) więcej
2004-12-29 • Euro w gminnej kasie

więcej

W czwartek 30 grudnia br. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad : Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (...) więcej

więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia , Komisja Profilaktyki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z Samorządem Uczniowskim w dniach 20 i 21 grudnia 2004 roku (...) więcej
2004-12-22 • Jasełka w Czarniżu

W niedzielę 19 grudnia w Czarniżu odbyło się spotkanie mieszkańców, podczas którego dzieci i młodzież z Czarniża przedstawiły jasełka. Mieszkańcy podzielili się opłatkiem. Na najmłodszych (...) więcej

W niedzielę 19 grudnia w Czyczkowach odbył się Kaszubski Wieczór Wigilijny, podczas którego wystąpił Teatr Ludowy „Zaboracy” z Czyczków z przedstawieniem „Smutny CHTOS, biedny (...) więcej

18 i 19 grudnia na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano ostatnie mecze grupowe rundy eliminacyjnej w ramach VI Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej
2004-12-20 • Oryginalne jasełka

W poniedziałek 20 grudnia odbyło się premierowe przedstawienie jasełek, które olśniły widzów swoją innowacyjną formą – połączeniem kunsztu teatralnego z nowoczesną techniką audiowizualną. (...) więcej
2004-12-20 • Wizyta w Maastricht

więcej

Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Starzy i Młodzi Krebane spotkali się w niedzielę 19 grudnia na wspólnym opłatku. W trakcie spotkania śpiewano do popularnych melodii kolędy o (...) więcej
2004-12-19 • Gwiózdka z Czyczków

Zima na Kaszubach to czas odpoczynku, zabaw i świętowania. Dawniej w zimowe długie wieczory młodzież odwiedzała sąsiadów i w atmosferze niesamowitych opowieści, pieśni i wesołych rozmów skubała (...) więcej

Dnia 17.12.2004r. w szkole odbyło się wigilijne spotkanie opłatkowe. Dla społeczności naszej szkoły spotkania takie mają charakter szczególny są dniem budowania tradycji oraz utrwalania (...) więcej

We wtorek 14 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne Koła Terenowego Polskiego Związku emerytów, Rencistów i Inwalidów. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń swoim znajomym. (...) więcej
2004-12-14 • Opłatek Kaszubski

Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Brusach oraz Starzy i Młodzi Krëbane zapraszają swoich członków na spotkanie opłatkowe w niedziele 19 grudnia b.r. o godz. 19.00 w Restauracji (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę (...) więcej
2004-12-14 • Wykłady pani archeolog

Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zorganizowała zainteresowanych na cykl wykładów. Tym razem pani Ewa Kurylak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w wykładzie (...) więcej

Dzięki sponsorom udało się zorganizować imprezy i wykonać wiele prac remontowych w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Pan Rene Burakowski sfinansował koncert Leszka Boliboka pt. „Przeboje (...) więcej
2004-12-14 • Turnieje Halowe SALOSU

11 grudnia odbyły się gwiazdkowe turnieje halowe o Puchar Burmistrza Brus i Puchar Prezesa SL SALOS. Turniej Gwiazdkowy o Puchar Burmistrza Brus rocznik 1990/91: I miejsce – HWDP: (...) więcej
2004-12-13 • Obrady Komitetu Regionów

13 grudnia rozpoczęło się w Maastricht zgromadzenie przedstawicieli Komitetu Regionów. Głównym tematem spotkania podczas pierwszego dnia obrad jest dyskusja poświęcona konstytucji europejskiej, (...) więcej
2004-12-13 • Żywność z Pomorza

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM NATURALNEJ, REGIONALNEJ ŻYWNOŚCI WPŁYWAJĄC NA ŚWIADOMOŚĆ WŁAŚCICIELI SKLEPÓW : PYTAJ O ŚWIEŻE MLEKO, CHLEB BEZ ULEPSZCZACZY, NAPOJE BEZ KONSERWANTÓW ! DBAJĄC O WASZE (...) więcej
2004-12-13 • Napisali do nas...

Witam :) Na wstępie chciałbym pochwalić wspaniałą stronę mojego ulubionego miasta - Brus, którą odwiedzam pierwszy raz, ale na pewno będę częściej. A w istocie piszę, żeby podziękować za (...) więcej
2004-12-13 • Walczą z tytoniem

10 grudnia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Sopocie odbyła się I Pomorska Konferencja pt. „Programy profilaktyki i promocji zdrowia w polityce zdrowotnej samorządów lokalnych”. Udział (...) więcej

W ostatnią sobotę i niedzielę na sali gimnastycznej szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w brusach rozegrano 3 i 4 kolejkę rozgrywek rundy eliminacyjnej w ramach VI Halowej Ligi Piłki (...) więcej

Wniosek pn. Budowa ulic gen. Bema, Rzemieślniczej i przebudowa ul. Kościuszki w Brusach wraz z odwodnieniem przygotowany przez gminę Brusy został przyjęty do konkursu o dofinansowanie z (...) więcej
2004-12-10 • Wykłady pani archeolog

Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów. Tym razem pani Ewa Kurylak z Muzeum Archeologiczego i Etnograficznego w wykładzie pt. (...) więcej

Brusy, 2004-12-08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gminny Zarząd Oświaty w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, tel./fax. (0-52) 3982234 ogłasza (...) więcej

Brusy, 2004-12-08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gminny Zarząd Oświaty w Brusach, ul. Na (...) więcej

Brusy, 2004-12-08 Nr IRG 341-22/04 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Brus, ul. Na (...) więcej

W związku z przypadającą w 2005 roku rocznicą 25-lecia powstania i działalności Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krëbane” w Brusach powstanie Komitet Organizacyjny Obchodów (...) więcej

więcej

Bonus: Film1 Film2 więcej

W sobotę 4 grudnia 2004r. o godz. 16 00 sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozpoczęły się rozgrywki w ramach VI Halowej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorami rozgrywek (...) więcej

BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (...) więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji odmownych dla terenu (...) więcej

Brusy, 2004-12-03 Nr IRG 341-21/04 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Burmistrz Brus, ul. Na (...) więcej

6 grudnia br. o godz. 12.00 w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Burmistrz Brus Jerzy Fijas i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż na podstawie uchwały nr XIV – 148/04 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe (...) więcej
2004-12-03 • Szopka Bożonarodzeniowa

Wiejski Dom Kultury w Czyczkowach ogłasza konkurs na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Technika wykonania jest dowolna. Organizatorzy nie ograniczają wiekowo uczestników konkursu. Termin (...) więcej

Na sesji Rady Miejskiej w Brusach w dniu 30 listopada br. bruscy radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Ożarów Mazowiecki. Inicjatywa nawiązania kontaktu i (...) więcej

We wtorek 30 listopada br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Brusach. Podczas sesji bruscy radni podjęli uchwały w sprawie stawek podatkowych na 2005 rok. W sprawie podatku nieruchomości (...) więcej
2004-12-01 • Wizytacja terenowa SAPARD

We wtorek 30 listopada br. odbyła się wizytacja terenowa inwestycji współfinansowanej z programu SAPARD pn. budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Kościuszki w Brusach realizowanej w bieżącym (...) więcej
2004-12-01 • Kaszubski Edytor

Kaszubi mają własny edytor tekstów - napisał Piotr Piotrowski w Gazecie Wyborczej. więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!