1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W piątek 29 października w Brusach odbyło się spotkanie podsumowujące budowę sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach ulicy Gdańskiej. Na zaproszenie Burmistrza Brus Jerzego Fijasa w (...) więcej

Tak było... więcej
2004-10-25 • Święto szkoły

W piątek 22 X swoje święto obchodziła Szkoła podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach. Uroczystość ta związana była z I rocznicą nadania tej szkole imienia i sztandaru. (...) więcej

Brusy zajęły wysokie 26 miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 2001 – 2003, organizowanym przez WSPÓLNOTĘ, Pismo Samorządu Terytorialnego. W kategorii „Małe miasta” wzięło (...) więcej

29 października 2004 r o godz. 11.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Markiem Biernackim. Tematem spotkania będzie m.in. (...) więcej

OGŁOSZENIE Burmistrz Brus informuje o zamieszczeniu w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku lub jego ochronie” - wniosku o wydanie (...) więcej

Foto: Marek Janikowski więcej

więcej
2004-10-18 • Działka na sprzedaż

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 18 października 2004r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 (...) więcej

ZARZĄDZENIE NR 316/04 BURMISTRZA BRUS z dnia 11 października 2004r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do kotłowni przy (...) więcej

W dniach 1 - 3 października br. Zakład Produkcji Spożywczej Stefana Skwierawskiego z Brus prezentował swoje wyroby na Międzynarodowych Targach Zdrowego Życia i Żywności (...) więcej
2004-10-11 • Dzień Edukacji Narodowej

12 października o godz. 13.00 w Brusach w Sali Radnego odbędą się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gośćmi specjalnymi tego spotkania będą Kurator Pomorski Jerzy Kortas i Przewodniczący (...) więcej

Błogosławiony Ks. Józef Jankowski SAC Józef Jankowski urodził się 17 listopada 1910 r. w Czyczkowach koło Brus na Pomorzu i został ochrzczony trzy dni później, tzn. 20 listopada. W (...) więcej

„Chcę zdobyć dla Boga wiele dusz. Chcę być wielkim apostołem, ale to jest możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga”. Bł. Ks. Józef Jankowski 16 października 2004 roku (...) więcej
2004-10-08 • VIII Bieg Gryfa

WYNIKI VIII BIEGU „GRYF” (dziewczęta) Rocznik 1997 1. Górska Kamila – Lubnia 2.Górska Anna – Lubnia 3. Rekowska Klaudia – Wielkie (...) więcej
2004-10-08 • Apel Burmistrza Brus

16 października odbędzie się uroczystość ustanowienia Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego Patronem Miasta i Gminy Brusy. Obchody rozpoczną się o godz. 1100 mszą świętą w kościele p.w. (...) więcej

Józef Chełmowski z BRUS Jagliów jest jednym z bohaterów fotoreportażu o Kaszubach, jaki ukazał się w National Geographic. Autorką zdjęć jest Pani Maria Zbąska. Internautom prezentujemy (...) więcej

W piątek, 8 października 2004 r. w godz. 10.50 - 14.00 w Gimnazjum w Brusach odbędzie się Święto Kultury Kaszubskiej. Organizatorzy przewidzieli dla uczniów spotkania z działaczami kaszubskimi, (...) więcej
2004-10-05 • Badania mammograficzne

2 października 2004r. z badań mammograficznych w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Gdańsku skorzystało kolejne 40 kobiet z terenu miasta i gminy Brusy m. in. z sołectwa Czyczkowy, (...) więcej

W tym tygodniu rozpoczyna się modernizacja Szkoły Podstawowej w Leśnie. Szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas realizowanej w trakcie roku szkolnego inwestycji. W (...) więcej

BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż działki mienia komunalnego w Brusach przy ul. Gdańskiej z (...) więcej

W sobotę i niedzielę (2 i 3 października br.) w Brusach gościła Rada Gminy z gminy Lichnowy na Żuławach z Przewodniczącym Władysławem Nacel na czele i sołtysi. Do Brus przyjechał również wójt (...) więcej
2004-10-01 • Biegi przełajowe

Dnia 29 września br uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brusach brali udział w XXIII Mistrzostwach Szkół Wiejskich w Biegach Przełajowych w Konarzynach. W klasyfikacji generalnej szkół (...) więcej

Rozstrzygnięto przetarg na częściową modernizację budynku starej szkoły w Lubni. Modernizacja obejmuje wymianę pokrycia dachowego i okien. Zadanie kosztować będzie ok. 100 tyś. zł i (...) więcej

Już niedługo dzieci z Leśna cieszyć się będą nowoczesną salą gimnastyczną. Obecnie trwają czynności odbiorowe tej sali gimnastycznej. Ale to nie wszystkie zadania przy Szkole Podstawowej w (...) więcej
2004-10-01 • Wiaty ekologiczne

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze w Regionie Zaborów”. Projekt obejmuje stworzenie sieci miejsc służących edukacji ekologicznej dzieci i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!