1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 23 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2004-05-31 • Przypominamy

Od 1 maja w Urzędzie Miejskim w Brusach na interesantów czeka spore udogodnienie. Kasę przeniesiono z piętra na parter, do odnowionego pomieszczenia po Radzie Miejskiej. Dobrze, że kasa (...) więcej

Dobiegają końca prace przy budowie sali gimnastycznej w Leśnie. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2003 roku i zakładała budowę nowoczesnej sali i łącznika pomiędzy tym obiektem a budynkiem (...) więcej

W dniach 7 i 8 maja 2004 roku odbył się II Polski Kongres Odnowy Wsi. Gminy Brusy, Czersk i Karsin wzięły aktywny udział w organizacji tegop przedsięwzięcia. więcej
2004-05-26 • Działki na sprzedaż

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 25 maja 2004r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) więcej
2004-05-26 • Ewolucja kultury

Gminne Centrum Informacji w Brusach odnotowało pierwszy znaczący sukces, mianowicie uzyskało gwarancję na dofinansowanie projektu zgłoszonego na początku lutego br. do Narodowej Agencji Programu (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Brus z dnia 24 maja 2004r. Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (...) więcej
2004-05-25 • Wrócili z Amsterdamu!

12-osobowa delegacja z Brus wróciła dziś z Amsterdamu, gdzie uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej, w których udział wzięły drużyny z różnych krajów świata. Bruskich piłkarzy gościł (...) więcej
2004-05-21 • Ogłoszenie

BURMISTRZ BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza (...) więcej
2004-05-20 • Granty kulturalne

Gmina Brusy rozstrzygnęła konkurs grantowy na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku organizacje pozarządowe popularyzujące działania kulturalne i aktywizujące (...) więcej
2004-05-20 • Sprawna klasa

We wrześniu ubiegłego roku uczniowie klasy IIId z Gimnazjum w Brusach pod opieką Pani Jolanty Peplińskiej i Pana Albina Kiedrowskiego – nauczycieli wychowania fizycznego, przystąpili do (...) więcej

17 maja 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się szkolenie, którego celem było zaprezentowanie Programu "MŁODZIEŻ". Szkolenie zorganizowane zostało przez Gminne Centrum Informacji. (...) więcej

13 i 14 maja przedstawiciele Brus wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej walce z nałogiem tytoniowym. Konferencja została zorganizowana przez prestiżową „Fundację Promocja (...) więcej

Osoby niepełnosprawne w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego mogą oddać swój głos w obwodzie nr 3 w lokalu wyborczym z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Brusach, dostosowanym dla potrzeb tych (...) więcej

24 maja br. (poniedziałek) o godz. 19.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbędzie się spotkanie robocze z autorami przygotowywanej obecnie monografii Brus. Na spotkanie (...) więcej

W piątek i w sobotę (7 - 8 maja) w Brusach gościli przedstawiciele gmin z całej Polski, które realizowały Program Odnowy Wsi. Wizyta ta odbyła się ramach II Polskiego Kongresu Odnowy Wsi, (...) więcej

13 i 14 maja przedstawiciele Brus wezmą udział w Międzynarodowej Konferencji poświęconej walce z nałogiem tytoniowym. Od lutego w Brusach prowadzone są szeroko zakrojone akcje z udziałem (...) więcej

O G Ł O S Z E N I EBURMISTRZA BRUSo Przystąpienie do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy obejmujących teren miasta Brusy (...) więcej

10 maja obradowała Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Brusy. Podczas sesji młodzi radni podjęli następujące uchwały: •utworzenie banku zabawek przy każdej szkole na terenie gminy Brusy (...) więcej

Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu „Młodzież” w Debrznie i Urząd Miejski w Brusach serdecznie zapraszają młodzież oraz osoby pracujące z młodzieżą na szkolenie (...) więcej

6 maja br. do bruskich szkół zawitał szczególny gość, którym był Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej ksiądz biskup Piotr Krupa. Ksiądz biskup przybył do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (...) więcej

Dnia 30 kwietnia 2004 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wejście Polski do Unii Europejskiej spotykając się na (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!