1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późn. (...) więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BRUS Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późn. (...) więcej

II ZABORSKI SPŁYW KAJAKOWY ZBRZYCĄ I BRDĄ 2-6 lipca 2003 roku L. Popówka - Lamk - Leśno - Kaszuba - Rolbik - Widno - Laska - Młynek - Drzewicz - Czernica -Męcikał - Mylof - (...) więcej

28 maja w Szkole Podstawowej w Brusach odbył się apel dotyczący integracji Polski z Unią Europejską. Podstawówka realizuje program ,,Szkoła z klasą”, który trwa cały rok i nakłada na grono (...) więcej
2003-05-29 • Rozprawa administracyjna

OBWIESZCZENIEBurmistrza Brus Stosownie do art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. (...) więcej

W niedzielę w Kosobudach odbył się II Gminny Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zlot zorganizował Miejsko – Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostka OSP z Kosobud oraz (...) więcej
2003-05-26 • Komisje ds. referendum

Burmistrza Brus powołał Obwodowe Komisje Do Spraw Referendum zarządzonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku. Skład Komisji: Komisja Nr 1 z siedzibą w Szkole (...) więcej

Komisja konkursowa, w skład której wchodzą radni oraz przedstawiciele stowarzyszeń, podzieliła dotacje dla organizacji społecznych działających na terenie gminy Brusy. W marcu tego roku Rada (...) więcej

Trener koordynator kadry Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Wiesław Wika na wniosek trenera Jacka Dziubińskiego powołał na konsultację szkolenią rocznika 1990 4 zawodników z Salosu Brusy: Łukasza (...) więcej
2003-05-19 • Rozprawa administracyjna

OBWIESZCZENIEBurmistrza Brus Stosownie do art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. (...) więcej

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji realizowanych na terenie sołectwa Czyczkowy. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Brus, Jerzy Fijas, sołtys Czyczków Henryk (...) więcej

W Brusach po raz drugi odbył się Zaborski Turniej Szachowy. Udział w nim wzięło 34 zawodników z gmin Brusy, Chojnice i Czersk. Sędzią Głównym Turnieju był Jan Kiedrowicz. Zwycięzcy (...) więcej
2003-05-13 • Szkolenie dla rolników

W dniu 16 maja 2003 r. o godz. l0.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1 odbędzie się szkolenie zorganizowane przez Burmistrza Brus i bruski oddział Izby Rolniczej, poświęcone (...) więcej

INFORMACJA BURMISTRZA BRUS z dnia 25 kwietnia 2003 roku Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 96 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz.U. z (...) więcej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ogólnokrajowym (...) więcej
2003-05-11 • 18 meczy bez porażki

10 maja 2003 r. Salos Brusy rocznik 1990 udał się na mecz ligowy do Kwidzyna z tamtejszym Rodłem. Mecz był wyrównany z lekką przewagą Salosu. Walka toczyła się w środku boiska o każdą piłkę. (...) więcej
2003-05-09 • Konkurs Gramatyczny

W Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się Gminny Konkurs Gramatyczny. Wzięło w nim udział 43 uczniów ze wszystkich bruskich szkół podstawowych. Wśród klas czwartych najlepsza była Joanna Bruska z (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla klas III, V i VI. Wzięło w nim udział 33 uczniów wyłonionych podczas wstępnych półfinałów, (...) więcej
2003-05-08 • SALOS remisuje

W rozegranym 7 maja 2003 meczu z Jaguarem Kokoszki Salos Brusy zremisował 4:4. Bramki dla bruskiej drużyny strzelili: Artur Szultka, Łukasz Orlikowski, Mateusz więcej
2003-05-08 • SALOS świętował

1 maja 2003 r. Salos Brusy rozegrał mecz piłkarski w Lisewie Malborskim z Lisewem. Wynik meczu – 11 : 0 dla Salos-u. Strzelcy bramek: Tomasz Szultka – 3 Artur Szultka – 2 (...) więcej

8 maja 2003 roku o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach rozpoczną się obchody Dnia Europejskiego, organizowane przez Szkolny Klub Europejski, działający przy Gimnazjum w Brusach (...) więcej

Na boisku sportowym w Leśnie z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Stowarzyszenie Ziemia Zaborska zorganizowało turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach. W (...) więcej

P.S. Wyniki konkursów: - najmłodszy uczestnik - Weronika Żywicka, Zalesie - najstarszy uczestnik - Leszek Konowalski, Wiele - pierwszy żonaty (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!