1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Burmistrz Brus, Jerzy Fijas powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jej skład weszli: przewodniczący, Marek Zblewski, jego zastępca – Krystyna Cysewska, Sekretarz (...) więcej
2003-04-28 • Komisja mieszkaniowa

Burmistrz Brus powołał komisję do spraw przydziału mieszkań komunalnych w składzie: 1.Jerzy Ratajczak – Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Brusach, (...) więcej

Burmistrz Brus informuje o zamieszczeniu w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku lub jego ochronie” - wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i (...) więcej
2003-04-25 • Rozprawa administracyjna

Rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Brusach w dniu 5 maja 2003 roku. Więcej... więcej

30 kwietnia o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach pod patronatem Burmistrza Brus rozpoczną się Zawody Lekkoatletyczne. Będą brać w nich udział sześcioosobowe drużyny (...) więcej

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja 3 maja 2003 roku Brusy 11.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiana przez Księdza Prałata, Kościół parafialny (...) więcej
2003-04-24 • Sesja Rady Miejskiej

IV sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 30 kwietnia 2003 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. (...) więcej

W kwietniu br. Pomorska Regionalna Kasa Chorych wypowiedziała stomatologom warunki świadczenia usług, zmniejszając ustalone wcześniej stawki za leczenie oraz likwidując refundację za realizacje (...) więcej
2003-04-22 • I Zaborski Rajd Rowerowy

Burmistrz Bruszaprasza na I Zaborski Rajd Rowerowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Termin: 3 maja 2003 roku Brusy Trasa:Brusy - Zalesie - Lubnia - Leśno - (...) więcej

W trakcie postępowania przetargowego wpłynęły pytania od jednego z oferentów dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, tj kserokopiarki wraz z wyposażeniem. Pełna treść pisma więcej

Burmistrz Brus zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więcej... więcej
2003-04-13 • Turniej badmintona

W sobotę 12 kwietnia odbył się I Turniej Badmintona o Puchar Burmistrza Brus. W rywalizacji wzięło udział 14 zawodników. I miejsce i Puchar Burmistrza Brus zdobył Marek Iwaszko. II miejsce zajął (...) więcej
2003-04-12 • Badania mammograficzne

12 kwietnia 2003 roku grupa 40 kobiet z Męcikała i Czyczków wzięła udział w zorganizowanym przez Burmistrza Brus i LIONS CLUB AMBER programie bezpłatnych badań mammograficznych przeprowadzonych (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu - kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Brusach. Więcej... więcej
2003-04-11 • Przetarg na zakup paliwa

Burmistrz Brus ogłasza przetarg nieograniczony na zakup paliw do samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Brusach i samochodów oraz motopomp Ochotniczych Straży Pożarnych. Więcej... więcej
2003-04-10 • Zebranie w Zalesiu

W Zalesiu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego Wsi Zalesie. W trakcie spotkani zebrani członkowie rozpatrzyli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania (...) więcej
2003-04-09 • Rozprawy administracyjne

W dniu 17 kwietnia 2003 r. w pok. 31 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędą się rozprawy administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Więcej... więcej

W tym roku po raz drugi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się finał gminnego konkursu ortograficznego pt. „Z ortografią za pan brat”. Do ścisłego finału (...) więcej
2003-04-03 • Grali w Gdańsku

30 marca 2003 roku w Gdańsku odbył się mecz młodzików JD1 – grupa II rocznik 1990 drużyn MORENA Gdańsk i SALOS Brusy. Mecz zakończył się remisem 3:3. Bramki dla SALOSU strzelili (...) więcej

W tym roku mija dziesięć lat działalności Wspólnoty Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej oddział w Brusach. Z tej okazji 6 kwietnia 2003 roku o godz. 11.00 w kościele (...) więcej
2003-04-01 • Inwestycje w sporcie

Trwają prace przy budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Leśno i Czyczkowy. W Leśnie jest już gotowa płyta boiska. W sezonie wiosennym miejscowa drużyna GROM będzie mogła (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!