1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Urząd Miejski informuje o obowiązkach właścicieli psów ras uznawanych za agresywne. Więcej... więcej
2003-02-27 • SALOS w Pile

1 marca 2003 roku o godz. 11.00 w Pile odbędzie się Ogólnoinspektorialny Zjazd Stowarzyszeń Lokalnych Salezjańskiej Organizacji Sportowej. W trakcie spotkania zostaną wybrani delegaci na Zjazd (...) więcej

W Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie Burmistrza Brus z kierownictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. Tematem spotkania był plan działań zakładu na 2003 rok oraz zmiany (...) więcej

Od 7 marca do 25 kwietnia - w każdy piątek w godz. 9.00 - 14.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach dyżury pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego z Chojnic. więcej

W OSP Lubnia dokonano podsumowania minionego roku. Druhowie strażacy zgodnie uznali, że był to rok obfity w wydarzenia. Wiosną druhowie zorganizowali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (...) więcej
2003-02-24 • Spotkanie w Męcikale

Męcikał, 24 lutego 2003 roku OGŁOSZENIE Sołtys, Rada Sołecka i Stowarzyszenie Kobiet Nad Brdą zapraszają na zebranie, które odbędzie się 5 marca 2003 (...) więcej
2003-02-22 • Halowa Piłka strażaków

22 lutego 2003 roku w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej, zorganizowany przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Czapiewic (...) więcej

20 lutego 2003 roku w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się spotkanie dotyczące działania czwartego w ramach Funduszu SAPARD, związanego z różnicowaniem działalności gospodarczej na terenach (...) więcej
2003-02-20 • Rozprawa administracyjna

W dniu 27 lutego 2003 r. w pok. 11 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy Brusy. Więcej... więcej
2003-02-17 • Szkolenie dla rolników

Burmistrz Brus, Izba Rolnicza oddział Brusy oraz Klub Przedsiębiorców PIPH w Brusach organizują szkolenie poświecone realizacji Programu SAPARD. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2003 roku o (...) więcej

15 lutego br. odbył się w Brusach I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej o „Naszyjnik Księżniczki Gerd z Leśna”. Podobne turnieje odbywają się w 14 największych (...) więcej
2003-02-15 • Czyczkowy w XX wieku

Konkurs Fotograficzny„WIEŚ CZYCZKOWY w XX wieku”pod patronatem Burmistrza Brus, Jerzego Fijasa Organizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

Jerzy Fijas został członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. W wyborach, które odbyły się 13 lutego w Poznaniu swój głos oddało na niego 217 osób z zebranych 220 delegatów. W skład zarządu (...) więcej

Na dzień 31 grudnia 2002 roku w gminie Brusy zameldowanych było na pobyt stały 13.504 osób. Miasto liczyło 4590 osób, w tym mężczyzn 2284, a kobiet 2306. Gmina liczyła 8914 osób, w tym (...) więcej

Na początku 2003 roku w ewidencji działalności gospodarczej Miasta i Gminy zarejestrowanych było 730 przedsiębiorców.W 2002 roku wydano 70 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności (...) więcej

W Brusach w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Bal Seniora, zorganizowany przez Koło Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W zabawie uczestniczyło około sześćdziesięciu (...) więcej

W 2002 roku Urząd Stanu Cywilnego w Brusach sporządził 79 aktów zawarcia związku małżeńskiego, 53 akty zgonu, wydał 1.800 odpisów aktów stanu cywilnego. W tym czasie zorganizowano dwie (...) więcej
2003-02-11 • Dzień z Brusami

12 lutego na antenie Radia Weekend emitowany będzie „Dzień z samorządem lokalnym”. Okazją do tego jest 15 rocznica nadania praw miejskich Brusom. Zapraszamy do udziału w konkursach (...) więcej

Urząd Miejski w Brusach przyjął nową strukturę organizacyjną. Zostały zlikwidowane 4 referaty i samodzielne stanowisko – w ich miejsce powstały trzy nowe wydziały. Powstały Wydziały: (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza przetarg nieograniczony na „Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy Brusy”. Termin realizacji zamówienia: 3 lata od dnia podpisania. więcej
2003-02-09 • Zaproszeni na Turniej

Klub Piłkarski MLKS Tęcza otrzymał zaproszenie do udziału w VII Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej w Hali o Puchar Prezesa EKOMEL-u Chojnice. Turniej odbędzie się 1 marca 2003 roku w godz. (...) więcej
2003-02-08 • Turniej Salosu

8 lutego 2003 roku odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SL SALOS Brusy. W turnieju udział wzięli juniorzy z rocznika 1984 i młodsi oraz oldbojów. Pierwsze miejsce zajęła (...) więcej

22 lutego 2003 roku o godz. 20.00 w SGR w Brusach odbedzie się Dobroczynny Bal Karnawałowy, zorganizowany przez Radę Szkoły Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego. W programie organizatorzy (...) więcej
2003-02-06 • Ferie w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach na czas ferii zimowych zorganizowano zajęcia edukacyjno-rozrywkowe dla dzieci pt. „Bawię się i uczę z komputerem”. Zajęcia odbywały się (...) więcej

Przedszkole nr 1 w Brusach zakwalifikowało się do programu związanego z uzyskaniem Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji. Akces do programu złożyło około 500 placówek z terenu województwa (...) więcej
2003-02-06 • Rozprawa administracyjna

13 lutego 2003 r. w pok. nr 33 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się rozprawa administracyjna dotycząca wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie Brusy. więcej
2003-02-05 • Porządki na chodnikach

Urząd Miejski informuje o obowiązujących zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. zasadach utrzymania porządku na drogach i chodnikach. Mieszkaniec zobowiązany jest do usuwania błota, (...) więcej
2003-02-04 • Dzień Kultury Ludowej

13 lutego 2003 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się Dzień Kultury Ludowej. W programie organizatorzy zaplanowali prezentację dorobku twórczości kaszubskiej, wystawę (...) więcej

Józef Chełmowski, rzeźbiarz ludowy z miejscowości Brusy Jaglie został zgłoszony do Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii kultura regionalna. Pomorska Nagroda Artystyczna jest przyznawana (...) więcej
2003-02-02 • Spotkanie sołtysów

30 stycznia 2003 roku w Brusach odbyło się spotkanie władz miasta z sołtysami i przewodniczącymi osiedli naszej gminy. Zebranie miało na celu prezentację nowo wybranych sołtysów i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!