1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2003-01-31 • Rok 2002 u strażaków

Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Brusy rok 2002 był rokiem pracowitym, obfitującym w uroczystości, zawody sportowe, kursy szkoleniowe i… prezenty. W maju odbyły się (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza przetarg nieograniczony na zakup materiałów biurowych. więcej

Od 7 grudnia 2002 r. trwała IV edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Organizatorzy, czyli Burmistrz Brus i Szkoła podstawowa w Brusach (...) więcej

30 stycznia 2003 r. o godz. 10.00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się narada sołtysów. Tematyka narady: 1. Otwarcie narady. 2. Prezentacja sołtysów i przewodniczących (...) więcej

W Lubni odbyło się spotkanie Burmistrza Brus z sołtysem, Radą Sołecką, dyrektorem Szkoły Podstawowej, przedstawicielami Straży Pożarnej. Tematem zebrania było określenie nowego przeznaczenia dla (...) więcej

W Czyczkowach odbyło się Walne Zebranie druhów strażaków z jednostki OSP. W trakcie spotkania podsumowano mijający rok, udzielone zostało absolutorium. Burmistrz Brus Jerzy Fijas wręczył (...) więcej
2003-01-24 • Dokumenty o środowisku

Burmistrz Brus informuje o zamieszczeniu w „publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach o środowisku lub jego ochronie” – wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (...) więcej

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Brus podaje do publicznej wiadomości informację o (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego w 2003 roku. Więcej... więcej
2003-01-20 • Nagroda Bursztynowej Kogi

Dziś w Gdańsku w Dworze Artura o godz. 17.00 odbędzie się tradycyjne Noworoczne Spotkanie Pomorskich Przedsiębiorców. Głównym punktem programu, oprócz podsumowania całorocznej działalności (...) więcej
2003-01-20 • Wspólna inicjatywa

Gmina Brusy, Gmina Czersk oraz Starostwo Powiatowe w Chojnicach chcą wspólnie realizować aktywną politykę przeciwdziałania bezrobociu na swoim terenie. By skutecznie realizować ten cel (...) więcej
2003-01-20 • Lipowa do realizacji

Budowa ulicy Lipowej w Czyczkowach została zakwalifikowana na listę rankingową wniosków, otrzymujących dofinansowanie w ramach programu SAPARD. Jest to drugi z wniosków złożonych przez gminę (...) więcej

19 stycznia 2003 roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano kolejne dwie kolejki rozgrywek w ramach IV Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar (...) więcej

17 stycznia 2003 roku w Brusach odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. więcej

Burmistrz Brus zarządził sprzedaż działki w Lubni w drodze rokowań. Więcej... więcej
2003-01-16 • Jest sołtys w Żabnie

Sołectwo Żabno było ostatnim sołectwem w gminie Brusy, w którym odbyły się wybory sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Z pełnienia tej funkcji zrezygnowała dotychczasowa sołtys, Bernadeta (...) więcej

1. OSP Leśno 15 lutego 2003 roku godz. 18.00 2. OSP Lubnia 9 lutego 2003 roku godz. 18.00 3. OSP Kinice 21 lutego 2003 roku godz. 19.00 4. OSP Czarnowo 4 lutego 2003 roku godz. 18.00 5. OSP (...) więcej

Od 9 grudnia 2002 roku trwały zebrania wiejskie wyborcze w gminie Brusy, gdzie mieszkańcy wybierali sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Sołectwa i osiedla, w których funkcję sołtysa objęły (...) więcej

13 stycznia 2003 roku odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla nr 1w Brusach. W jego trakcie ustępujący Przewodniczący i Zarząd Osiedla przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności. Burmistrz (...) więcej

Sekretarz Gminy Brusy, Elżbieta Singer została Prezesem Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego, działającego przy Pomorskim Centrum Samorządu Terytorialnego. Inicjatorem powołania forum był (...) więcej
2003-01-14 • SALOS w Pile

11 stycznia 2003 roku Salezjańska Organizacja Sportowa w Brusach brała udział w Mistrzostwach SALOS-u Inspektorii Św. Wojciecha w Pile. SALOS Brusy wystawił dwie drużyny w rocznikach 1990-1991 (...) więcej
2003-01-12 • Halowej Ligi ciąg dalszy

Perła - komplet, HWDP - bez punktu... 12 stycznia 2003r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano 3 i 4 kolejkę spotkań w ramach IV (...) więcej

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej z dnia 12 września 2002 roku wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed (...) więcej

4 stycznia 2003r. w stołówce Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się bal karnawałowy dla 120 dzieci z terenu miasta i gminy Brusy. Dzieci uczestniczyły we wspólnej (...) więcej

Sprawozdanie SALOS z rozgrywek Piłki Nożnej z Rundy Jesiennej 2002/2003 JD1 - GR II 1990 / 91 SALOS rozegrał 12 meczy, w tym 11 meczy wygranych i 1 remis. Strzelono 48 bramek, stracono 5. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!