1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2007-05-08 • Przebieg Obchodów „Dnia Ziemi” w Kosobudach


W dniu 28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kosobudach uroczyście obchodzono „Dzień Ziemi”.Mottem przewodnim tegorocznych obchodów” Dnia Ziemi” są słowa św. Franciszka z Asyżu „Tobie została powierzona Ziemia jak ogród – rządź nią z mądrością”. Rządzić z mądrością to rozsądnie gospodarować zasobami przyrody, chronić wodę, glebę, powietrze, rośliny i zwierzęta po to, aby pozostawić Ziemię następnym pokoleniom w dobrym stanie. Powinniśmy chronić przyrodę aby nie zginąć razem z nią.  

Tym hasłom podporządkowany był program tegorocznych obchodów „Dnia Ziemi”, podczas których uczniowie śpiewali piosenki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
Wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat działalności ekologicznej w naszej szkole, przypominającą nasze dokonania i działania z ostatnich kilku lat.
Uczniowie klasy V zaprezentowali dwa przedstawienia o treści ekologicznej pt.”W królestwie Kwaśnego Deszczu” oraz przedstawienie pt.”Świat potrzebuje Ciebie”-wyjaśniajace potrzebę recyklingu.
Uczennica klasy VI Monika Frymark przedstawiła samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną pod tytułem”Bóbr”
W dalszej części  uczennica klasy VI Joanna Sikorska zaprezentowała wypracowanie pt.”Cis”
Po prezentacji nastąpiło rozstrzygnięcie  wyników konkursu przyrodniczego pt.”Bystre oko”i wręczenie nagród.
Następnie zaproszono uczniów klas O-III na spotkanie z Panem Leśniczym Tomirem Kubickim,  a uczniów klas IV- VI na przedstawienie pt. “Nasze drzewa”, które zaprezentowała klasa czwarta.
O godzinie 10.00 z Panem leśniczym spotkały się klasy IV-VI, natomiast uczniowie z klas O-III udali się na boisko szkolne aby upiec kiełbaski przy ognisku.
Po zakończeniu prelekcji Pana Kubickiego urozmaiconej prezentacją slajdów - wspólnie  sadzono drzewka w ogrodzie szkolnym pod kierunkiem Pana leśniczego,
O godzinie 12.00 odbył się konkurs przyrodniczy klas V-VI “Rambit przyrodniczy”. Konkurs przebiegał w kilku etapach, które miały na celu wyłonić:
„Znawcę drzew”; „Znawcę zwierząt” oraz „Znawcę roślin”
Aby pogłębiać swoje wiadomości przyrodnicze należy korzystać z różnych źródeł informacji – uczniowie mogli popisać się znajomością czasopism o tematyce przyrodniczej.
W  konkursie „ Wiem wszystko o parkach narodowych w Polsce” uczniowie mieli możliwość wykazać się dużą znajomością zwierząt i roślin podlegających ochronie
Uczniowie klas V i VI występowali w trzyosobowych drużynach.

Po zakończeniu konkursu jury podsumowało punktację i  ogłosiło wyniki.
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej.
Uroczystość obchodów „Dnia Ziemi” uświetniły występy  formacji tanecznych zespołów tańca nowoczesnego z klasy V oraz „Kółka Talent”.
Tegoroczne spotkanie miało na celu zasygnalizowanie problemu jakim jest postępująca degradacja środowiska naturalnego i zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania temu zjawisku.
W.Goetel powiedział, ze „Niszczenie przyrody doszło do takich rozmiarów na całej kuli ziemskiej, że coraz większe stają się połacie krajobrazów, na których zamarło wszelkie życie". Aby przyszłe pokolenia - wasze dzieci i wnuki - nie otrzymały od nas w spadku takiej martwej pustyni, ale Ziemię jak piękny ogród - musimy wszyscy o to zadbać.
W związku   ze Światowym Dniem Ziemi zaproponowano przyjęcie postulatów wcielanych w życie przez uczestników kółka ekologicznego. Niech będą one wytycznymi dla wszystkich do pracy następnym roku szkolnym. Na zakończenie prowadzący dziękuje  za  przybycie wszystkim uczestnikom i ogłasza zakończenie rambitu mając nadzieję, że to spotkanie pozostanie na długo w ich pamięci.                             

 Zredagowała-Irena Piekarska- nauczyciel przyrody w SP Kosobudy.

Uczniowie podczas konkursu”Rambit Przyrodniczy”
Uczniowie podczas konkursu”Rambit Przyrodniczy”
 

Uczniowie klasy V śpiewają piosenkę o tematyce ekologicznej pt.”Świat na tak”
Uczniowie klasy V śpiewają piosenkę o tematyce ekologicznej pt.”Świat na tak”
 

Dzieci należące do kółka “Talent” podczas śpiewu piosenki”Zaczarowany las”
Dzieci należące do kółka “Talent” podczas śpiewu piosenki”Zaczarowany las”
 

 Uczniowie klasy V podczas przedstawienia ptW królestwie Kwaśnego Deszczu”

 

 

występy  formacji tanecznych zespołów tańca nowoczesnego  „Kółka Talent”.
występy formacji tanecznych zespołów tańca nowoczesnego „Kółka Talent”.
 

rozstrzygnięcie  wyników konkursu przyrodniczego pt.”Bystre oko”i wręczenie nagród
rozstrzygnięcie wyników konkursu przyrodniczego pt.”Bystre oko”i wręczenie nagród
 

nagrodzeni uczniowie
nagrodzeni uczniowie

Występy  formacji tanecznych zespołów tańca nowoczesnego klasy V


 


prelekcja Pana Leśniczego Tomira Kubickiego  urozmaicona prezentacją slajdów dla klas IV-VI
prelekcja Pana Leśniczego Tomira Kubickiego urozmaicona prezentacją slajdów dla klas IV-VI

Uczniowie podczas pieczenia kiełbasek

 wspólne  sadzenie drzewek w ogrodzie szkolnym pod kierunkiem Pana leśniczego
wspólne sadzenie drzewek w ogrodzie szkolnym pod kierunkiem Pana leśniczego

Uczniowie klasy V podczas przedstawienia pt.”Świat potrzebuje Ciebie”-wyjaśniajace potrzebę recyklingu.
 cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!