1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2015-06-19 • Ponad 100 rowerzystów wzięło udział w Odjazdowym Bibliotekarzu

W sobotę 13 czerwca 2015 roku odbył się rajd Odjazdowy Bibliotekarz. Organizatorami spotkania było Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Rajd odbył się dla rowerzystów z Chojnic, jadących na trasie Chojnice –Męcikał, i dla rowerzystów z Brus na trasie Brusy – Męcikał. Wszyscy uczestnicy spotkali się na mostku w Męcikale, a potem trwały zabawy integracyjne na polu biwakowym na tzw. cyplu. Z Chojnic jechało ok 40 osób, a z Brus 66.

Chojniczanie spotkali się o godz. 9.00 przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej natomiast mieszkańcy Brus i okolic spotkali się o godz 10.00 przed Centrum Kultury i Biblioteki. Każdy z uczestników otrzymał szprychówki, wodę Odjazdówkę, naklejki na bluzkę i chorągiewkę z logo ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Po dekoracji rowerów, uczestników w Brusach przywitała Anna Orlikowska i pokrótce omówiła regulamin rajdu, natomiast w Chojnicach uczestników przywitała dyrektor MBP Anna Lipińska, a prezes Stowarzyszenia LekTURa Weronika Sadowska omówiła regulamin rajdu i zasady bezpieczeństwa. Wtedy pomarańczowi rowerzyści, bo pomarańczowy jest kolorem rajdu, ruszyli w trasę.

Ulicami Brus poprzez miejscowości Czyczkowy, Wielkie Chełmy i Czernicy prowadził policyjny radiowóz oraz ekipa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach z p. Markiem Janikowskim na czele. Rajd Kaszubską Marszrutą wszystkim się bardzo podobał. W sobotę było bardzo ciepło, więc rowerzyści robili postoje na łyk wody Odjazdówki. Był to także czas na pamiątkowe zdjęcia i rozmowy. Ścieżka prowadziła dalej pięknymi terenami, miejscami przez las, dający odrobinę cienia.

Trasa rajdu liczyła ok. 15 km. Uczestnicy planowo, o godz. 11.30, dojechali do mostku w Męcikale, gdzie czekali na nich już uczestnicy z Chojnic. Do mety na cyplu wszyscy dotarli trochę zmęczeni, głodni, lecz uśmiechnięci. A tam już czekał na nich poczęstunek – pyszny chleb ze smalcem i ogórkiem, równie smaczna drożdżówka, kiełbaski z grilla oraz kawa, herbata i woda odjazdówka. Kiełbaski piekł członek Dyskusyjnego Klub Książki w Brusach Ryszard Iwanczenko, któremu dzielnie pomagali chojniccy rowerzyści. Było także ognisko. Urokliwe miejsce zachęcało do odpoczynku, a najmłodsi korzystali z okazji do kąpieli w Brdzie. Atrakcją był przejazd odjazdową bryczką, którą powoził Edward Januszewski - mieszkaniec Męcikała.

Chętni mogli wziąć udział w konkursach integracyjnych. Dwie kilkuosobowe grupy – jedna z Chojnic, a druga z Brus, tworzyły plakaty zapraszające na Odjazdowego Bibliotekarza 2016. Do dyspozycji mieli kredki, farbki, krepy, klej… Powstały piękne plakaty, a ich autorzy otrzymali upominki. Dużo emocji wywołało przeciąganie liny. W kategorii dorosłych Chojnice kontra Brusy wygrały Brusy. W kategorii młodszych uczestników grupy były mieszane, gdyż reprezentacja Chojnic nie miała tak licznej dziecięcej drużyny. Młodszym spodobała się zabawa w kalambury. W konkursie na najbardziej pomarańczowego rowerzystę wśród dzieci było tak dużo pretendentów do zwycięstwa, że wszyscy zostali nagrodzeni. Wśród dorosłych wygrał najbardziej pomarańczowy Janusz Kaszubowski z Chojnic, a drugie miejsce zdobył Arkadiusz Stasiak z Chojnic. Nagrody dla najstarszych uczestników rajdu otrzymali: Urszula Bruska z Brus, Barbara Piotrowska z Brus i Zygmunt Cieślik z Chojnic, a dla najmłodszych: Mateusz Błaszkowski z Brus, który ma rok i 2 miesiące oraz trzyletni Amelia Brunka i Jasiu Stasiek, także z Brus.

Zorganizowany został także konkurs na hasło rajdu. Zadanie nie było łatwe – w haśle musiały się znaleźć słowa: bibliotekarz, Brusy, Chojnice i rower. Nagrodzone zostały następujące hasła:
„Bibliotekarz, choć nie lekarz, na rowerze szybko jedzie, książki z Chojnic do Brus wiezie i poczyta w Męcikale przy grillu i obiedzie.” – hasło w imieniu Amelii Brunki z Brus wymyśliła mama Daria Brunka;

„Bibliotekarz na Was czeka, z Brus do Chojnic. Bierz rower i nie zwlekaj, bo odjazdowa książka zbliża człowieka.” – hasło ułożyła Daria Brunka z Brus;
„Chojnice i Brusy na rower wsiadają, w połowie drogi się spotykają. Odjazdowy Bibliotekarz nie pozwoli czekać.” – hasło ułożył Krzysztof Hamerski z Chojnic.
Wyróżnione zostało hasło Weroniki Wesołowskiej z Chojnic: „Chojnice i Brusy to jedna rodzina. Każdy do biblioteki rowerem pogina!”.

Wspólna zabawa trwała do godz. 15.00. Część rowerzystów wcześniej pojechała do domów, a ci, którzy pozostali do końca po pożegnaniu i grupowej fotografii ruszyli z powrotem do Chojnic lub do Brus.

 

Organizatorzy Odjazdowego Bibliotekarza – Stowarzyszenie LekTURa, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach – dziękują uczestnikom za udział w rajdzie, a także sponsorom i osobom, które pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Już za rok spotkamy się po raz kolejny na Odjazdowym Bibliotekarzu!

 

Dziękujemy serdecznie:

 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach

Policji w Brusach i Chojnicach

Gminie Brusy

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brusach

Firmie Kowalstwo Artystyczne Zbigniew Felski

Masarni Gierszewscy w Brusach

Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Brusach

PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Gdyni

 

Opr. i fot. CKiB Brusy. Więcej na Facebooku - tutaj.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!