1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2012-06-11 • Projekt „Pociąg do Wolontariatu”

         Regionalne Centrum Wolontariatu  w Słupsku, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez liderów organizacji pozarządowych, pracowników instytucji publicznych i samorządowych nt. wolontariatu i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, a także zachęceni efektami poprzednich działań  realizowanych w partnerstwie,  pragnie dalej współpracować i dzielić się z Państwem wiedzą i zdobytym doświadczeniem .
          W partnerstwie z Miastem Słupsk i Gminą Brusy, Regionalne Centrum Wolontariatu pragnie serdecznie zaprosić do uczestnictwa w projekcie pt.: „POCIĄG do Wolontariatu”. 
         Projekt realizowany w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2012 r. na terenie powiatu słupskiego, mieście Słupsk, w Gminie i mieście Brusy w powiecie chojnickim.

POCIĄG do Wolontariatu – Projekt wspierany i współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Miasto Słupsk.
Cele i założenia projektu:
- kształtowanie wiedzy i umiejętności jednostki, pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, 
-  twórcze i świadome obywatelstwo w aktywnej wspólnocie lokalnej,
-  podnoszenie wiedzy i wzmocnienie obywatelskiego uczestnictwa w życiu publicznym,
-  promowanie i rozwijanie ruchu wolontariatu w działaniach na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, 
-  stworzenie partnerskich warunków do realizacji inicjatyw społeczno-edukacyjnych na rzecz środowisk lokalnych,
-  budowanie lokalnych i regionalnych partnerstw  na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu 
-  edukacja obywatelska, promowanie postaw filantropijnych i wolontariackich,

Działania w projekcie:
1. Organizacja III Rajdu Pieszego Wolontariuszy dla wolontariuszy i sympatyków wolontariatu
- czerwiec 2012 r
2. Szkolenia dla przedstawicieli organizacji i instytucji (organizatorów wolontariatu) przygotowujące do systematycznej i efektywnej współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o OPPiW  – dwa 3 dniowe szkolenia wyjazdowe  – czerwiec i wrzesień 2012 r.


Tematyka szkoleń:
a) Zarządzanie i koordynacja pracą wolontariuszy w organizacji i instytucji – zagadnienia organizacyjno-prawne. Budowanie relacji z partnerami społecznymi. 
b) Pozyskiwanie funduszy na projekty o wolontariacie. Nauka pisania projektu. Zarządzanie wolontariatem metodą projektu.


3. Szkolenie dla młodzieżowych liderów wolontariatu3 dni (szkolenie wyjazdowe) 24 h - październik 2012 r.
Tematyka szkolenia:
„Młodzieżowi liderzy Wolontariatu – animatorzy działań lokalnych. Od pomysłu
do realizacji”.
a) Metodologia pisania wniosków i projektów – planowanie budżetu, działań
w projekcie, samodzielne pisanie wniosków.
b) Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem nowych umiejętności – ćwiczenia warsztatowe pisania wniosków, delegowanie zadań.
c) Komunikacja, relacje interpersonalne – prezentacja swoich argumentów
 i zaplanowanych działań, autoprezentacja, dobra komunikacja międzyludzka i współdziałanie ze współpracownikami, ćwiczenie umiejętności animatorskich.

4. Szkolenia dla wolontariuszy – szkolenia realizowane na obszarach uwzględnionych w projekcie – od czerwca do grudnia 2012 (jednodniowe szkolenia w siedzibach ngo, instytucji)
Tematyka szkolenia:
a) Dlaczego warto być wolontariuszem – krzewienie idei działań w społeczności lokalnej
b) Kim jest wolontariusz – przekazanie wiedzy na temat tego, kto i kiedy może zostać wolontariuszem oraz jak i gdzie działać w ramach wolontariatu
c) Aspekty prawne wolontariatu – porozumienia wolontariackie, karty czasu pracy wolontariusza, gdzie zwracać się po informacje, III rodz. ustawy o OPPiW
d) Etyka pracy wolontariusza – jak dobrze pracować jako wolontariusz i „podawać dalej bakcyla wolontariatu”
e) Rodzaje wolontariatu, obszary działania wolontariuszy – wdrażanie do pracy młodych ludzi, by wolontariat traktowali jako część społecznego życia w lokalnym środowisku
5. Pośrednictwo, poradnictwo i wsparcie nt. wolontariatu i aspektów prawnych
6. Wizyty wspierające w ngo i instytucjach, które rozpoczynają pracę z wolontariuszami
7. Spotkanie wymiany doświadczeń organizatorów wolontariatu – wrzesień – listopad 2012
8. Prowadzenie badań metodą ankietową – dotyczą wiedzy o wolontariacie i zaangażowania społecznego obywateli powiatów, na terenie których realizowany jest projekt – czerwiec oraz listopad i grudzień 2012.
9. Ogłoszenie konkursu „Barwy Wolontariatu” – listopad/grudzień 2012
10. Gala wolontariatu – grudzień 2012
11. Konferencja „Rola wolontariatu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” – wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie, pracą w obszarach wolontariatu i lokalnych działaniach - grudzień 2012
12. Publikacje/poradniki dla wolontariuszy i organizatorów wolontariatu.

Uczestnictwo we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy  -  Liczba miejsc ograniczona.
Regionalne Centrum Wolontariatu pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa w szkoleniach. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenia. W ramach projektu oferujemy Państwu także nieodpłatnie publikacje dotyczące wolontariatu, materiały promocyjne, a także zasoby strony internetowej projektu.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2012 r
poprzez formularz, który zamieszczamy poniżej

Drogą mailową : slupsk@wolontariat.org.pl
Lub listownie:
Regionalne Centrum Wolontariatu
Ul. Sienkiewicza 7/25
76-200 Słupsk
http://www.wolontariat.org.pl/slupsk

Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu
Tel./fax 59/8401370, bezpłatna infolinia : 800300594 czynna od pn.- pt. 9.00 -16.00
e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl

 

Pliki do ściągnięcia:
formularz (192 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!