1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 lipca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2010-10-19 • Fotoreportaż z obchodów XX - lecia Samorządu Gminnego
W ubiegłą niedzielę, 17 października br. odbyły się obchody XX – lecia Samorządu Gminnego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Nabożeństwo było sprawowane w intencji Samorządu i Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy. Tego dnia wspominana była również VI rocznica nadania Miastu i Gminie Patronatu Bł. Ks. Józefa Jankowskiego.

Po nabożeństwie mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście udali się ul. Gdańską w kierunku ronda, któremu nadano nazwę „Rondo im. Macieja Płażyńskiego Marszałka Sejmu RP”. Na miejscu, żona po zmarłym w katastrofie 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem Macieju Płażyńskim, wraz z dziećmi – Katarzyną i Kacprem, odsłoniła pamiątkową tablicę przypominającą o postaci zaangażowanej w sprawy Pomorzan.

Po południu, w sali PMDK odbyła się akademia. Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie dr. Krzysztofowi Walencie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brusy. Nominacja ta jest wyrazem podziękowania i uznania za 35 – letnią pracę wykopaliskową na terenie Leśna. Jej efekty przyczyniły się do rozpowszechnienia tej miejscowości w całej Polsce, a także poza jej granicami.

XX – lecie Samorządu Gminnego było także okazją do wyróżnienia pracy na rzecz lokalnej społeczności. Radni Rady Miejskiej w Brusach, reprezentujący gminę Brusy, sołtysi, burmistrzowie oraz sekretarze ubiegłych kadencji zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego:

Radni:
- Marian Copa
- Marek Pozorski

Sołtysi:
- Edwin Prokop,
- Bronisław Chełmowski,
- Jan Napiątek,
- Władysław Pepliński,
- Alfons Szczęsny,
- Władysław Skiba,
- Józef Kubiszewski,
- Jan Pokrzywiński.

Pracownicy:
- Zbigniew Cuppa,
- Barbara Loll.Na zakończenie wystąpił zespół Zagan Acustic.
Poniżej przedstawiamy zarys historyczny na przełomie mijających 20 lat Samorządu Gminnego.

W 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym, co było wynikiem przemian polityczno – gospodarczych w naszym kraju. Zmieniło się funkcjonowanie gminy. 6 czerwca 1990 roku miała miejsce pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej. Przewodniczącym został Andrzej Wiecki.

   I KADENCJA 1990 - 1994
18 czerwca 1990 r. – na kolejnej sesji wybrano wiceprzewodniczącego rady, którym został Paweł Pałuczak oraz spośród 4 kandydatów wybrano Burmistrza, którym został Kazimierz Cyranowicz. Sekretarzem Franciszek Wielewski, Skarbnikiem Barbara Loll.

Radni kadencji 1990 – 1994 

1.    Coppa Marian, zam. Leśno
2.    Cybulski Antoni, zam. Brusy
3.    Frymark Robert , zam. Leśno
4.    Gadzała Jan, zam. Brusy
5.    Główczewski Walerian, zam. Brusy
6.    Gostomski Jan, zam. Czyczkowy
7.    Jażdżewski Andrzej, zam. Lubnia
8.    Kosiedowski Grzegorz, zam. Brusy
9.    Kinka Paweł, zam. Małe Gliśno
10.    Lendowski Franciszek, zam. Lendy
11.    Mikołajczyk Józef ,zam. Małe Chełmy
12.    Napiątek Piotr,zam. Kosobudy
13.    Napiontek Marian, zam. Brusy
14.    Ossowski Marian, zam. Kosobudy
15.    Pałubicki Jan, zam. Brusy
16.    Pałuczak Paweł, zam. Żabno
17.    Pick Bernard, zam. Czapiewice
18.    Sarnowski Roman, zam. Antoniewo
19.    Stoltman Hubert, zam. Zalesie
20.    Warnke Krystyna, zam. Brusy
21.    Weltrowski Stanisław, zam. Męcikał
22.    Wróblewski Marian, zam. Brusy
23.    Wiecki Andrzej, zam. Brusy


 II KADENCJA 1994 - 1998
2 lipca 1994r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej, na której wybrano przewodniczącego  w osobie Władysława Czarnowskiego oraz wiceprzewodniczących - Marka Buzę i Mariana Wróblewskiego. Na tej sesji w głosowaniu tajnym wybrano Burmistrza, którym ponownie został Kazimierz Cyranowicz. Zastepcą został Marek Buza. Sekretarzem Franciszek Wielewski. Skarbnikiem Barbara Loll

Radni kadencji 1994 – 1998

1.    Skwierawski Stefan, zam. Brusy
2.    Cyranowicz Kazimierz, zam. Brusy
3.    Gadzała Jan, zam. Brusy
4.    Czarnowski Władysław, zam. Brusy
5.    Wróblewski Marian, zam. Brusy
6.    Hamerski Stanisław, zam. Brusy
7.    Kiedrowicz Jan, zam. Brusy
8.    Pick Bernard, zam. Czapiewice
9.    Lewiński Stefan, zam. Czarniż
10.    Rożek Jerzy, zam. Brusy – Wybudowanie
11.    Copa Marian, zam. Leśno
12.    Szurlej Antoni, zam. Widno
13.    Lendowski Franciszek, zam. Lendy
14.    Fijas Jerzy, zam. Lubnia
15.    Turowski Leszek, zam. Lubnia
16.    Buza Marek, zam. Kosobudy
17.    Ossowski Marian, zam. Kosobudy – Wybudowanie
18.    Stoltmann Hubert, zam. Zalesie
19.    Rafiński Henryk, zam. Wielkie Chełmy
20.    Weltrowski Stanisław, zam. Męcikał
21.    Januszewski Henryk, zam. Czyczkowy
22.    Pozorski Marek, zam. Czyczkowy 

Członek Zarządu – Konieczny Piotr


  III KADENCJA 1998 - 2002
29 października 1998r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady został Zbigniew Łącki, zastępcą Antoni Szurlej. Natomiast na Burmistrza wybrano Jerzego Fijasa. Zastepcą Burmistrza Brus został Władysław Czarnowski. Sekretarzem Elżbieta Singer, Skarbnikiem Barbara Loll, przez 4 miesiące funkcję skarbnika pełniła Lidia Napiontek, a następnie od kwietnia 2001 roku Ewa Trzebiatowska – Gryglewska.

Radni kadencji 1998 - 2002:

Kazimierz Cyranowicz – zam. Brusy wygaśnięcie mandatu w trakcie kadencji
Stanisław Szczepański, zam. Brusy
Marian Jakub Napiontek, zam. Brusy
Maria Wróblewska, zam. Brusy
Władysław Czarnowski, zam. Brusy – Zastępca Burmistrza
Urszula Kubiak, zam. Brusy
Wanda Januszewska, zam. Brusy
Marian Przewoski, zam. Czarnowo
Stefan Lewiński, zam. Czarniż
Paweł Edmund Kinka, zam. Małe Gliśno
Zbigniew Łącki, zam. Przymuszewo 1a Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kloskowski, zam. Leśno
Antoni Szurlej, zam. Widno  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Turowski, zam. Lubnia
Andrzej Jażdżewski, zam. Lubnia
Hubert Majkowski, zam. Kosobudy - Wyb.
Piotr Napiątek, zam. Kosobudy
Edmund Kloskowski,zam. Zalesie ul. Główna 19
Krystyna Spierewka, zam. Męcikał ul. Szkolna 7
Henryk Rafiński, zam. Wielkie Chełmy
Aleksander Bohdan, zam. Czyczkowy
Marek Pozorski, zam. Młynek  – nie żyje


1 stycznia 1999 weszła w życie Reforma administracyjna Polski i wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. Oprócz województw rządowo-samorządowych i istniejących od 1990 roku gmin przywrócono także zlikwidowane w 1975 powiaty. Reforma miała na celu budowę samorządności, usprawnienie działań władz w terenie i przybliżenie ich do obywatela. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Gmina Brusy weszła w skład nowo utworzonego województwa pomorskiego.

IV KADENCJA 2002 - 2006
W wyborach bezpośrednich w drugiej turze zostaje wybrany na Burmistrza Brus Jerzy Fijas.19 listopada 2002 r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej. Przewodniczącym został ponownie Zbigniew Łącki. Na jego zastępców wybrano Urszulę Kubiak i Stanisława Lewińskiego. Zastępcą Burmistrza zostaje Władysław Czarnowski, Sekretarzem Elżbieta Singer, Skarbnikiem Ewa Trzebiatowska – Gryglewska.

Radni kadencji 2002 - 2006:
1.    Zbigniew Felski, zam. Brusy
2.    Czesław Gierszewski, zam. Brusy
3.    Wanda Januszewska, zam. Brusy
4.    Henryk Januszewski, zam. Czyczkowy
5.    Edmund Kloskowski, zam. Zalesie
6.    Zbigniew Kloskowski, zam. Leśno
7.    Urszula Kubiak, zam. Brusy
8.    Stefan Lewiński, zam. Czarniż
9.    Zbigniew Łącki, zam. Przymuszewo
10.    Piotr Napiątek, zam. Kosobudy
11.    Wojciech Ossowski, zam. Małe Chełmy
12.    Bernard Pick, zam. Czapiewice
13.    Tadeusz Sito, zam. Lubnia
14.    Krystyna Spierewka, zam. Męcikał
15.    Marek Zblewski, zam. Brusy

 V KADENCJA 2006 - 2010
Kolejne bezpośrednie wybory – burmistrzem zostaje Witold Ossowski. 19 listopada 2006 r. inauguracyjna sesja Rady Miejskiej. Przewodniczącym zostaje Robert Skórczewski, wiceprzewodniczącymi Stefan Lewiński i  Piotr Napiątek, Zastepcą Burmistrza Krzysztof Gierszewski, Sekretarzem Mariola Rodzeń, skarbnikiem Ewa Trzebiatowska – Gryglewska.

Radni kadencji 2006 - 2010:

1.    Chylewski Olgierd, zam. Brusy
2.    Gierszewski Czesław, zam. Brusy
3.    Januszewski Henryk, zam. Czyczkowy
4.    Jażdżewski Marek, zam. Lubnia
5.    Kloskowski Edmund, zam. Zalesie
6.    Kloskowski Zbigniew, zam. Leśno
7.    Kulesza Andrzej, zam. Brusy
8.    Lewiński Stefan, zam. Czarniż
9.    Łącki Zbigniew, zam. Przymuszewo
10.    Napiątek Piotr, zam. Kosobudy
11.    Ossowski Wojciech, zam. Małe Chełmy
12.    Skórczewski Robert, zam. Brusy
13.    Weltrowski Stanisław, zam. Męcikał
14.    Wiecki Andrzej, zam. Brusy 
15.    Zblewska Beata, zam. Czapiewice 


Sołtysi I kadencji 1990 – 1994 :
1.    Edwin Prokop - Lubnia
2.    Zygmunt Czarnowski - Gacnik
3.    Roman Bruski - Komitet Osiedlowy Nr 2
4.    Józef Gierszewski - Czarniż
5.    Waldemar Frollke - Czyczkowy
6.    Hubert Kaszubowski - Skoszewo
7.    Paweł Kinka - Małe Gliśno
8.    Bronisław Chełmowski - Leśno
9.    Jan Napiątek - Kosobudy
10.    Bernard Orzłowski - Rolbik
11.    Grzegorz Lewiński - Małe Chełmy
12.    Henryk Szczepański - Żabno
13.    Władysław Pepliński - Przymuszewo
14.    Zenon Skwierawski - Główczewice
15.    Piotr Januszewski - Męcikał
16.    Henryk Rogala - Orlik
17.    Alfons Szczęsny - Brusy - Wybudowanie
18.    Jan Pałubicki - Brusy - Jaglie
19.    Władysław Skiba - Czapiewice
20.    Hubert Stoltman - Zalesie
21.    Piotr Goebel - Komitet Osiedlowy Nr 1
22.    Jan Szmyt - Huta
23.    Józef Kubiszewski – Czarnowo

Sołtysi II kadencji 1994 – 1998:
1.    Mirosław Bruski -  Lubnia
2.    Zygmunt Czarnowski - Gacnik
3.    Czesław Gierszewski - Przewodniczący Osiedla Nr 2
4.    Józef Gierszewski - Czarniż
5.    Waldemar Frohlke - Czyczkowy
6.    Hubert Kaszubowski - Skoszewo
7.    Paweł Kinka - Małe Gliśno
8.    Bronisław Chełmowski - Leśno
9.    Jan Napiątek / Piotr Napiątek od 5.07.1996 - Kosobudy
10.    Bernard Orłowski -  Rolbik
11.    Bernadeta Pałubicka - Żabno
12.    Władysław Pepliński - Przymuszewo
13.    Zenon Skwierawski - Główczewice
14.    Jan Pokrzywiński - Męcikał
15.    Grzegorz Lewiński - Wielkie Chełmy
16.    Henryk Rogala - Orlik
17.    Jerzy Rożek - Brusy Wybudowanie
18.    Jan Pałubicki - Brusy Jaglie
19.    Władysław Skiba - Czapiewice
20.    Hubert Stoltman - Zalesie
21.    Stanisław Szczepański - Przewodniczący Osiedla Nr 1
22.    Jan Szmyt - Huta
23.    Tadeusz Zygmański - Czarnowo

Sołtysi III kadencji 1998 – 2002 :
Mirosław Bruski - Lubnia
Zygmunt Czarnowski- Gacnik
Czesław Gierszewski - Przewodniczący Osiedla Nr 2
Józef Gierszewski - Czarniż
Henryk Januszewski - Czyczkowy
Hubert Kaszubowski - Skoszewo
Paweł Kinka - Małe Gliśno
Barbara Makuch - Leśno
Napiątek Piotr -  Kosobudy
Orzłowski Bernard - Rolbik
Wojciech Ossowski - Małe Chełmy
Bernadeta Pałubicka - Żabno
Władysław Pepliński - Przymuszewo
Czesław Plata - Główczewice
Jan Pokrzywiński - Męcikał
Henryk Rafiński - Wielkie Chełmy
Henryk Rogala - Orlik
Jerzy Rożek - Brusy - Wybudowanie
Tadeusz Rudnik – Brusy - Jaglie
Władysław Skiba, Bernard Pick od 21.09.1999 r. Czapiewice
Piotr Szulc - Zalesie
Stanisław Szczepański - Przewodniczący Osiedla Nr 1
Jan Szmyt - Huta
Tadeusz Zygmański - Czarnowo
Jacek Wałdoch – Kinice

Sołtysi IV kadencji 2002 – 2006:
1.    Jażdżewski Andrzej - Lubnia
2.    Ringwelski Stanisław - Gacnik
3.    Napiontek Marian - Przewodniczący Osiedla Nr 2
4.    Gierszewski Józef - Czarniż
5.    Januszewski Henryk - Czyczkowy
6.    Kaszubowski Hubert - Skoszewo
7.    Kinka Paweł - Małe Gliśno
8.    Makuch Barbara - Leśno
9.    Napiątek Piotr - Kosobudy
10.    Orzłowski Bernard - Rolbik
11.    Ossowski Wojciech - Małe Chełmy
12.    Kłopotek Henryk - Żabno
13.    Pepliński Władysław - Przymuszewo
14.    Plata Czesław - Główczewice
15.    Januszewski Edward - Męcikał
16.    Rafiński Henryk - Wielkie Chełmy
17.    Rogala Henryk - Orlik
18.    Knitter Krzysztof - Brusy Wybudowanie
19.    Rudnik Tadeusz - Brusy Jaglie
20.    Pick Bernard - Czapiewice
21.    Szulc Piotr - Zalesie
22.    Ziółtkowski Antoni  - Przewodniczący Osiedla Nr 1
23.    Szmyt Jan - Huta
24.    Zygmański Tadeusz - Czarnowo
25.    Wałdoch Jacek – Kinice

Sołtysi V kadencji 2006-2010:

Gierszewski Józef - Czarniż
Jażdżewski Andrzej - Lubnia
Ringwelski Stanisław - Gacnik
Gierszewski Czesław - Przewodniczący Osiedla Nr 2
Januszewski Henryk - Czyczkowy
Kaszubowski Hubert - Skoszewo
Kinka Paweł - Małe Gliśno
Makuch Barbara - Leśno
Napiątek Piotr - Kosobudy
Pastwa Eugeniusz - Rolbik
Ossowski Wojciech - Małe Chełmy
Kłopotek Henryk - Żabno 11
Pepliński Władysław do 5.05.2007 r., Rafał Pepliński - Przymuszewo
Plata Czesław - Główczewice
Januszewski Edward - Męcikał
Rafiński Henryk - Wielkie Chełmy
Rogalla Magdalena - Orlik
Knitter Krzysztof  - Brusy - Wybudowanie
Rudnik Tadeusz – Brusy- Jaglie
Janikowski Marian - Czapiewice
Szulc Piotr- Zalesie
Zblewski Marek - Przewodniczący Osiedla Nr 1
Szmyt Jan - Huta
Zygmański Tadeusz - Czarnowo
Wałdoch Jacek – Kinicecms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!