1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2010-10-14 • Wyróżniono nauczycieli


12 października br. miały miejsce gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę uczczenia daty powołania do życia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli, wychowawców, katechetów, pracowników administracyjnych oraz obsługi. Jest dniem, w którym swoją wdzięczność wobec spełnianych przez te osoby obowiązków mogą wyrazić uczniowie, ich rodzice oraz opiekunowie. Swoją wdzięczność pedagogom z terenu gminy Brusy wyrazili także przedstawiciele władz samorządowych, gdy podczas Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października br., w ich stronę kierowali szczególne podziękowania
i gratulacje za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego grona Polaków.

Gośćmi tego uroczystego spotkania byli: Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Halina Uchman. Podczas akademii zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej, a otrzymali je:

-  Gabriela Jankowska - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego
 w Czyczkowach,
-  Małgorzata Ostrowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosobudach,
-  Małgorzata Zakrzewska – Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brusach,
-  Grzegorz Leszczyński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Męcikale.

Nagrodami Burmistrza Brus wyróżniono następujących nauczycieli:

-    Ewa Rokita – dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego
w Czyczkowach,
-    Janusz Topka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubni,
-   Maria Wolter – Przedszkole w Brusach,
-   Gabriela Lepak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach,
-   Danuta Jaroszewska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach,
-   Stanisław Lubiński– Gimnazjum w Brusach,
-    Jolanta Pozorska-Cuppa – Gimnazjum w Brusach,
-    Magdalena Rudnik – Szkoła Podstawowa w Czapiewicach,
-    Anna Rolbiecka – Szkoła Podstawowa w Kosobudach,
-    Elżbieta Topka – Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie,
-    Marek Blech – Szkoła Podstawowa w Lubni,
-    Anna Maciejewska – Szkoła Podstawowa w Męcikale,
-    Renata Lubińska – Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach,
-    Lucyna Miloch – Szkoła Podstawowa w Zalesiu.

Każdy z nagrodzonych nauczycieli otrzymał po 1750 zł brutto.

Nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego otrzymali listy gratulacyjne. Znaleźli się wśród nich:

-   Jędrzej Czarnowski - Gimnazjum w Brusach,
-    Piotr Elszkowski SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie,
-    Agnieszka  Goebel-Kutela - SP im. Jana Pawła II w Brusach,
-   Monika Glock – SP w Wielkich Chełmach,
-    Zofia Peplińska – SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie,
-    Jolanta Pozorska – Cuppa – Gimnazjum w Brusach,
-    Bartosz Rogalla – SP im. Jana Pawła II w Brusach,
-    Magdalena Rudnik – SP w Czapiewicach,
-    Anna Skórczewska – SP w Zalesiu,
-    Irena Śledź – SP w Zalesiu,
-   Monika Dorau - Gimnazjum w Brusach,
-   Justyna Górska - Gimnazjum w Lubni,
-   Beata Rudnik - SP im. Jana Pawła II w Brusach.

Na zakończenie spotkania nastąpiła część artystyczna, w której udział wzięli Gimnazjaliści z Brus, przygotowani przez p. Mirosławę Peplińską i p. Patryka Nitę
Na zdjęciu z Burmistrzem Brus pani Gabriela Jankowska
Na zdjęciu z Burmistrzem Brus pani Gabriela Jankowska

Pani Małgorzata Ostrowska
Pani Małgorzata Ostrowska

Na zdjęciu ze Zdzisławem Szudrowiczem - Pomorskim Kuratorem Oświaty pani Małgorzata Zakrzewska
Na zdjęciu ze Zdzisławem Szudrowiczem - Pomorskim Kuratorem Oświaty pani Małgorzata Zakrzewska

Medal otrzymuje pan Grzegorz Leszczyński
Medal otrzymuje pan Grzegorz Leszczyński


Na zdjęciu pan Stanisław Lubiński z Gimnazjum w Brusach
Na zdjęciu pan Stanisław Lubiński z Gimnazjum w Brusach

Nagrodę Burmistrza odbiera pani Jolanta Pozorska - Cuppa
Nagrodę Burmistrza odbiera pani Jolanta Pozorska - Cuppa


List gratulacyjny z rąk Dyrektor Delegatury Kuratorium w Kościerzynie Haliny Uchman odbiera pani Anna Skórczewska
List gratulacyjny z rąk Dyrektor Delegatury Kuratorium w Kościerzynie Haliny Uchman odbiera pani Anna Skórczewska

Na zdjęciu pani Monika Dorau
Na zdjęciu pani Monika Dorau

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!