1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2010-10-08 • Stypendia Burmistrza Brus
Dnia 6 października br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brusy. Stypendyści niecierpliwie czekali na rozpoczęcie uroczystości. Przyszli z rodzicami, na których twarzach malowała się duma i radość z sukcesu pociechy, bo zdobyć stypendium Burmistrza Brus to nie lada wyczyn. Liczą się przede wszystkim bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen ze wszystkich przedmiotów musi wynosić dla uczniów szkół podstawowych min. 5,20 natomiast dla uczniów gimnazjum min. 5,00.

W tym roku stypendium przyznano aż 107 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu gminy Brusy. Pomoc finansową w wysokości 60 zł każdy uczeń będzie otrzymywać co miesiąc aż do zakończenia roku szkolnego, czyli do czerwca 2011 roku.

Podczas uroczystości wręczania stypendiów, uczniowie kl. VI a i V d przedstawili montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów kl. VI a i V d Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach pod kierunkiem p. Ireny Ryżek i p. Marcina Stoltmanna.

Uczniowie, którzy otrzymali stypendia Burmistrza Brus:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

1.    Bucław Monika Ewelina
2.    Chełmowska Katarzyna
3.    Cysewska Agnieszka Maria
4.    Czarnowska Dominika
5.    Frankenstein Oliwia
6.    Górska Aleksandra Anna
7.    Gronowska Patrycja Katarzyna
8.    Januszewski Wiktor Krzysztof
9.    Jutrzenka Klaudia Maria
10.    Jutrzenka Trzebiatowska Patrycja Ewa
11.    Kasprzykowska Magdalena
12.    Kiedrowicz Klaudia
13.    Kiedrowska Oliwia Joanna
14.    Kloskowska Paulina
15.    Krenska Wiktoria Anna
16.    Kulesza Filip Andrzej
17.    Kulesza Kamila Weronika
18.    Kurs Patrycja
19.    Leszczyńska Daria Klaudia
20.    Liegmann Agnieszka Anna
21.    Literska Karolina
22.    Lubińska Klaudia Monika
23.    Masiak Marta
24.    Mientka Dominika
25.    Piechowska Karolina
26.    Rafińska Zuzanna
27.    Rekowska Klaudia
28.    Rodzeń Anna
29.    Sielska Weronika Maria
30.    Stoltmann Marta
31.    Szultka Anna Halina
32.    Szyszka Julia Sandra
33.    Szyszka Przemysław
34.    Śledź Dawid Piotr
35.    Trzebiatowska Weronika
36.    Tuleja Joanna Magdalena
37.    Warnke Joanna Maria
38.    Węsierska Aleksandra Julianna
39.    Wolter Zbigniew Paweł
40.    Zabrocka Kamila
41.    Zygmańska Adrianna MariaSP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Leśno

1.    Gliszczyńska Dominika Anna
2.    Górska Kinga Maria
3.    Karcz Klaudia Anna
4.    Orzłowska Dagmara Maria
5.    Przewoski Robert Adam
6.    Sawicka Aleksandra Monika
7.    Szczepańska Monika


SP Kosobudy

1.    Czapiewska Katarzyna
2.    Gromowska Agnieszka Anna
3.    Jażdżewska Martyna
4.    Leszczyńska Sandra Ewa
5.    Ossowski Wojciech Klemens
6.    Różek Hanna
7.    Pepliński Szymon Józef
8.    Rudnik Małgorzata


SP im. Stanisława Sikorskiego Wielkie Chełmy

1.    Kak Daniel
2.    Kobus Jakub
3.    Ryduchowska NataliaSP Lubnia

1. Warsińska Izabela Ewa


SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego Czyczkowy

1.    Ryduchowska Daria
2.    Ryduchowski Kamil Krzysztof
3.    Teca Justyna Łucja


SP Zalesie

1.    Warnke Joanna Wiktoria
2.    Żywicka WeronikaSP Męcikał

1.    Grzelak Daria Patrycja
2.    Hamerska Anna Maria
3.    Hamerska Natalia Jolanta
4.    Igielska Roksana Julia
5.    Hope Karolina
6.    Januszewska Joanna
7.    Kłopotek Aneta Magdalena
8.    Majer Anna


SP Czapiewice

1.    Rudnik Sylwia Anna
2.    Zblewska Kamila Weronika


Gimnazjum Brusy

1.    Czarnowska Karolina
2.    Domeracka Joanna
3.    Dulek Natalia
4.    Gromowska Karolina
5.    Gromowska Paulina
6.    Hoffmann Damian
7.    Jakubek Monika
8.    Kaptur Maciej
9.    Kiedrowicz Dominika
10.    Knitter Dominika
11.    Kobus Weronika
12.    Kubiszewska Angelika
13.    Kuklińska Karolina
14.    Kurs Anna
15.    Kurs Klaudia
16.    Lepak Aleksandra
17.    Leszczyńska Katarzyna
18.    Łosinska Joanna
19.    Majer Magdalena
20.    Masiak Jakub
21.    Mielewczyk Roman
22.    Ossowska Beata
23.    Piepiora Agata
24.    Piotrowska Magdalena
25.    Starzyńska Agata
26.    Stoltmann Anna
27.    Szczukowski Kamil
28.    Wielinska Marta
29.    Zakrzewska Julia
30.    Zblewski Łukasz
31.    Zimorska Paulina


Gimnazjum Lubnia

1.    Pokrzywińska Martyna Weronika

SP im. Jana Pawła II w Brusach
SP im. Jana Pawła II w Brusach

SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie
SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

SP Kosobudy
SP Kosobudy

SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach
SP im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

SP w Lubni
SP w Lubni


SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach
SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

SP Zalesie
SP ZalesieSP Męcikał
SP Męcikał

SP Czapiewice
SP Czapiewice


Gimnazjum w Brusach
Gimnazjum w Brusach

Gimnazjum w Lubni
Gimnazjum w Lubni


   


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!