1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2009-07-15 • Złoty Jubileusz Kapłaństwa Ks. Prałata Zdzisława Wirwickiego

 

W niedzielę 12 lipca br. Ks. Prałat Zdzisław Wirwicki – Proboszcz bruskiej parafii obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. Uroczysta Masza Św. w intencji Jubilata, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga, odbyła się w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Brusach on godz. 11.00.

Życzenia czcigodnemu Jubilatowi składali przedstawiciele lokalnego samorządu , instytucji kościelnych i społecznych oraz stowarzyszeń.

Burmistrz Brus Witold Ossowski zwrócił się do Jubilata słowami: „…Pół wieku temu rozpoczęła się Twoja Służba Bogu i ludziom, służba w dziele zbawienia, która realizowała się poprzez lata katechezy, głoszenie Słowa Bożego, udzielnie sakramentów świętych, posługi w konfesjonale, błogosławienia małżeństw, poprzez stawanie każdego dnia przy ołtarzu, by uobecnić w misterium Mszy Świętej jedyną Chrystusowa, ofiarę za zbawienie świata.
Złoty Jubileusz Kapłaństwa jest doskonałą okazją do refleksji nad szeroka działalnością Księdza na rzecz bruskiej wspólnoty parafialnej. Bo obecność Księdza Prałata w Brusach to drugi jubileusz– 30-lecia pracy jako gospodarza bruskiej parafii. I od 3 dekad służba duszpasterska przepojona jest troską o utrzymanie wysokiego poziomu religijności bruszan i wytyczenie drogowskazów życiowych opartych na Ewangelii. Na zaufanie, jakim obdarzają Ks. Prałata Krëbane  - mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny, zasłużył Ksiądz Prałat również poszanowaniem naszych miejscowych zwyczajów, utożsamieniem się z tym regionem i łączeniem obchodów świąt i ważnych wydarzeń kościelnych z kaszubską tradycją.
W tym miejscu nie można nie wspomnieć o jeszcze jednym jubileuszu – 130-leciu naszej monumentalnej świątyni, która od lat jest dumą mieszkańców tej gminy i wzbudza nieustanny zachwyt przebywających tu turystów. To również jest Twoją zasługą Księże Prałacie, bo z pomocą parafian niestrudzenie dbasz o dobry stan techniczny i estetyczny wygląd budowli oraz jej otoczenia.
W tym miejscu pragnę wymienić Twoją działalność jako budowniczego i inicjatora licznych inwestycji w tej parafii. To dzięki Twojemu zaangażowaniu, zdolnościom organizacyjnym i umiejętności współpracy z parafianami możemy poszczycić się: Domem Nawiedzenia Matki Boskiej, który otrzymał tę nazwę jako wotum wdzięczności mieszkańców za nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i kaplicą przedpogrzebową, Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa  w centrum Brus – nawiązującą do wcześniejszego pomnika z 1925 roku i kapliczką
w Czernicy – upamiętniającą dwukrotny pobyt w naszej Małej Ojczyźnie ks. Karola Wojtyły na spływach kajakowych oraz pomnikiem Jana Pawła II w Brusach i budowa kościoła w Męcikale. To tylko niektóre z wielu przedsięwzięć, którym, Księże Prałacie, przewodniczyłeś i za które jesteśmy Ci wdzięczni.
Na koniec chciałbym skierować słowa wdzięczności za jeszcze jedno wydarzenie, które stało się Twoim udziałem, a mianowicie oddanie przed pięcioma laty Miasta i Gminy Brusy w opiekę Bł. Ks. Józefa Jankowskiego.

W imieniu bruszan składamy Tobie Dostojny Jubilacie podziękowanie za wiele lat ciężkiej i ofiarnej pracy duszpasterskiej, życząc jednocześnie dobrego zdrowia, sił orasz obfitości łask bożych na kolejne lata  …”.

Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga.
Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga.

Jubilat - Ks. Prałat Zdzisław Wirwicki.
Jubilat - Ks. Prałat Zdzisław Wirwicki.

 

Ks. Prałat Zdzisaw Wirwicki – urodził się 20 listopada 1935 roku w Świeciu nad Wisłą. Obowiązki Proboszcza Parafii p.w. Wszystkich Świętych  w Brusach  podjął dnia 1 sierpnia 1979 roku. W rodzinnym mieście ukończył liceum ogólnokształcące (1953r.). Następnie podjął studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 lipca 1959 roku. Jako wikariusz pracował w Starej Kiszewie, w Parafii św. Jakuba w Toruniu oraz w Parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim. W 1970 roku otrzymał nominację na Proboszcza Parafii Niewieścim w dekanacie świeckim gdzie w ciągu 9 lat, przeprowadził liczne prace remontowe i konserwacyjne. W 1987 roku ks. Zdzisław Wirwicki został przez bpa Mariana Przykuckiego mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej chełmińskiej w Pelplinie oraz dziekanem dekanatu bruskiego. W 1996 roku, na prośbę bpa Jana Bernarda Szlagi, Papież Jan Paweł II nadał mu godność Prałata. W 2008 roku otrzymał tytuł Archiprezbitera, a kilka dni przed Złotym Jubileuszem  otrzymał nominację papieską na Prałata Honorowego. 
 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!