1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2009-07-06 • Gmina Brusy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

Gmina Brusy po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Realizacji projektu na terenie Miasta i Gminy Brusy podjęła się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, a patronem honorowym jest Burmistrz Brus. Projektowi patronuje również Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda GłównaPolicji.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, nauczycieli, rodziców, sprzedawców oraz kierowców.
Głównym celem kampanii w szkole podstawowej jest uświadomienie dzieciom, że życie może być każdego dnia fascynującą przygodą, jeśli tylko dobrze wykorzysta się możliwości własne i cywilizacyjne. Natomiast w gimnazjum, kampania ma za zadanie rozwijanie osobowości człowieka mobilnego, umiejącego realizować własne cele życiowe. Wśród celów szczegółowych najważniejsze jest rozwijanie zainteresowań jako obrony przed nudą, pobudzanie motywacji do działania przez wspieranie zainteresowań i wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie możliwości wykazania się zainteresowaniami i umiejętnościami.
Wśród uczniów klas V szkół podstawowych i klas II gimnazjum przeprowadzono badania ankietowe p.t. „Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych”. Dzięki badaniu poznamy skalę zagrożeń, z którymi dzieci  i młodzież naszej gminy boryka się na co dzień.

 

W kampanii która trwała do 30 czerwca wzięły udział szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu Miasta i Gminy Brusy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2009 roku.
Dzieci ze szkół podstawowych mogły wziąć udział w konkursach pod hasłem ogólnym „Przygoda tuż za progiem”
- konkurs plastyczno-literacki „Przygoda tuż za progiem”
- konkurs sportowy „Ping? Pong!”
- jesienny konkurs dla klas i świetlic „Nasza fotka”

Młodzież gimnazjalna mogła wziąć udział w konkursach pod hasłem „Moja pasja – moja tarcza”
- konkurs na bloga „Szukamy młodych mistrzów”
- konkurs sportowy „Formuła na trzeźwość”
- konkurs plastyczno-literacki  „Moja pasja – moja tarcza”
- jesienny konkurs dla klas i świetlic „Jesienna klasa”

We wszystkich konkursach organizatorzy przewidują bardzo atrakcyjne nagrody: stypendia po 1500zł, wyjazd na zieloną szkołę, laptopy, aparaty cyfrowe, wieże stereofoniczne, komputery, gry edukacyjne, książki z autografem Roberta Kubicy, koszulki Formuły 1, czapki Formuły 1, zestawy do ping-ponga.

Do kampanii profilaktycznej włączył się również Posterunek Policji w Brusach.

Powołaliśmy mieszane patrole policyjno-młodzieżowe: sierż. Honorata Krajnik wraz z uczniami gimnazjum z kl. II c - Marcinem Lemańczyk i Rafałem Warnke oraz sierż. Rafał Szczęsny z uczennicami gimnazjum z kl. I a - Angeliką Gierszewską i Magdaleną Trzebiatowską.

Przy okazji rutynowej kontroli przeprowadzanej przez policję, uczniowie wręczali kierowcom ulotki edukacyjno-profilaktyczne „Kieruj na trzeźwo – uruchom swój umysł”.

 

Jej treść opisuje opłakane skutki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, radzi jak zachować się wobec pijanych uczestników ruchu i rozwiewa popularne mity dotyczące „szybkiego trzeźwienia”. Uczniowie dotarli również do przyszłych kierowców podejmujących pierwszą próbę zdobycia prawa jazdy, dlatego wczesne informowanie ich o niebezpieczeństwie jest jak najbardziej wskazane.

Policjanci wraz z uczniami zwracali uwagę kierowcom na skutki prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu.

Liczymy, że dzięki naszej akcji profilaktyczno-edukacyjnej kierowcy wsiądą do samochodu na trzeźwo z większą świadomością zagrożeń, jakie niesie jazda po pijanemu.

Uczestnicy akcji profilaktyczno-edukacyjnej wśród kierowców przed Posterunkiem Policji w Brusach: młodzież z Gimnazjalnego Klubu Profilaktycznego z Gimnazjum w Brusach – Angelika Gierszewska i Magdalena Trzebiatowska z kl. I a, Marcin Lemańczyk i Rafał Warnke z kl. II c, komendant Posterunku Policji w Brusach p. Dariusz Szmyt i policjanci p. Honorata Krajnik i p. Rafał Szczęsny, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach p. Marek Zblewski i koordynator kampanii p. Mieczysław Spierewka.

 

Uczniowie z Gimnazjalnego Klubu Profilaktycznego z Gimnazjum w Brusach zwrócili się z apelem do sprzedawców, by przestrzegać przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu i papierosów przez osoby nieletnie. Kampanię wśród sprzedawców realizowali wspólnie z młodzieżą przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, p. Marek Zblewski oraz członek komisji p. Mieczysław Spierewka.

W tegorocznej kampanii jej uczestnicy odwiedzili sklepy na terenie miasta Brusy.

 

 

Członkowie komisji w rozmowie ze sprzedawcami zwracali uwagę na fakt żądania dowodu osobistego od kupującego alkohol lub papierosy.

Sprzedawcy zostali poinstruowani, że każdy obywatel Polski ma prawo otrzymać na własne życzenie dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia, a dowody niepełnoletnich i dorosłych wyglądają tak samo, dlatego należy sprawdzać datę urodzenia kupującego.

 

Na zdjęciu:  członkowie komisji p. Marek Zblewski, p. M. Spierewka, uczniowie z kl. II c - Rafał Warnke i Marcin Lemańczyk oraz uczennice z kl. I a - Angelika Gierszewska i Magdalena Trzebiatowska podczas akcji profilaktycznej wśród sprzedawców z miasta Brusy.

 

 

 

 

 

 
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!