1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 7 czerwca 2023r.
Organizacje pozarządowe • Konkurs ofert - kultura i sport Napisz do nas!
powrót

Granty 2014

Burmistrz Brus

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy 
w 2014 roku.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr. 6, poz. 25) oraz uchwały nr XXIII/203/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu WspółpracyGminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2014.

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:

 1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

-        szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca, śpiewu i muzyki, itp.;

-        organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprezach kulturalnych oraz ich promocja;

-        upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego;

-        edukacja kulturalna oraz działania na rzecz walorów kulturowych Gminy:

§         wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę i promocję wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego, produktów regionalnych oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej;

§         wspieranie projektów współpracy i wymiany kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów partnerskich dla Gminy;

§         wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój animacji kulturalnej mieszkańców Gminy;

-        organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z gminy Brusy;

-        organizacja zajęć pozalekcyjnych;

-        promocja walorów kulturowych i przyrodniczych gminy Brusy.

 

Planowana kwota na realizację zadania – 48 900,00 zł.

 

 1. Kultury fizycznej i sportu:

-        organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprezach sportowo - rekreacyjnych oraz ich promocja;

-        szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;

-        organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

-        organizacja zajęć pozalekcyjnych.

 

Planowana kwota na realizacje zadania – 81 100,00 zł.

 

Zastrzega się, że wartość dotacji jest wysokością prognozowaną. Ostateczna wysokość ustalona zostanie w uchwale Rady Miejskiej w Brusach w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Brusy.
 2. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym 
  w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
  z 2011 r. Nr 6, poz. 25) – wzory w/w dokumentów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 3. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z zadaniem i niezbędnych do jego realizacji.
 5. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być przeznaczone na:

1)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej zadań,

2)      realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Brusy z innego tytułu,

3)      budowę, zakup nieruchomości,

4)      działalność polityczną lub religijną.

 1. Do oferty należy załączyć:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, który musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

2)      pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę 
o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

3)      ofertę w wersji elektronicznej (w formacie PDF lub w pliku tekstowym).

 1. Burmistrz Brus zastrzega sobie prawo do:

1)      odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości,

2)      przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3)      finansowania więcej niż jednej oferty, finansowania jednej oferty lub niefinansowania żadnej z ofert.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2014 roku, a jego realizacja może rozpocząć się nie prędzej niż w dniu podpisania umowy (kosztami kwalifikowanymi będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie obowiązywania umowy).
 2. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru, o którym mowa w punkcie II.2 ogłoszenia.
 3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy 
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 4. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po dostarczeniu zaktualizowanego harmonogramu/kosztorysu. W przypadku otrzymania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana, wnioskodawca może proporcjonalnie do wysokości proponowanej dotacji zmniejszyć wkład własny wskazany w ofercie.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Brusy.

 

IV. Termin składania ofert

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) do dnia 7 stycznia 2014 r. do godz. 1600.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem w zależności od aplikowanego zadania:„Otwarty Konkurs Ofert 2014 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego lub „Otwarty Konkurs Ofert 2014 – Kultura fizyczna 
  i sport”
 3. W przypadku ofert niekompletnych Oferent może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.
 4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Przy wyborze ofert stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwale Nr XXIII/203/13 
  z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2014.
 2. Oceny formalnej dokona Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.
 3. Oceny merytorycznej dokona powołana zarządzeniem przez Burmistrza Brus komisja konkursowa.
 4. Oceny ofert dokonuje się na „formularzu oceny oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi 
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2014.
 5. Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z ich wysokością podejmuje Burmistrz Brus w formie zarządzenia w terminie do 30 dni od momentu upływu terminu na składanie ofert.
 6. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma odwołania.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

  

VI. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Brusy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych

 

 1. Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowegowysokość środków 
  w budżecie Gminy Brusy przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2013 roku wynosiła 48.900 zł, a w 2012 roku 60.000 zł.
 2. Z zakresu kultury fizycznej i sportuwysokość środków w budżecie gminy Brusy przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 roku wynosiła 81.100 zł, a w 2012 roku 72.200 zł (w tym na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.] odpowiednio 16.600 zł i 4.200 zł.)

 Rozstrzygnięcie konkursu może nastąpić po uchwaleniu przez Radę Miejską w Brusach uchwały budżetowej na rok 2014.

 

Informacji na temat konkursu udziela: Wojciech Jaszewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami – Urząd Miejski w Brusach ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel. 52 396 93 68.

Pliki do ściągnięcia:
Umowa na rok 2014 (99 kB)
Sprawozdanie na rok 2014 (120 kB)
Oferta na rok 2014 (149 kB)cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!