1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 22 czerwca 2024r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz 713), w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. Debata nad Raportem o stanie gminy (...) więcej

Szanowni Państwo, na stronie https://zrzutka.pl/nfrmac pojawiła się informacja o zbiórce funduszy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, który odbywał się na (...) więcej

więcej

29 maja 2016 roku zmarła Wanda Kiżewska - wieloletnia radna gminna i działaczka kultury, nosząca tutuł Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy. Pani Wanda urodziła się 22 października (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, iż z dniem 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu 2 czerwca 2020 r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w Brusach: ul. Fiołkowa, Kalinowa, Rumiankowa, i przyległe.   (...) więcej

więcej

Ponad 200 tysięcy złotych na usuwanie azbestu otrzyma w tym roku Gmina Brusy. Jest to dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy ona (...) więcej

Trzydzieści lat temu, 8 marca 1990 r., Sejm RP uchwalił ustawę przywracającą samorząd terytorialny w Polsce. 27 maja 1990 r. wprowadzono w życie nowy ustrój gmin, rozpoczynając (...) więcej

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i ministrem kultury Piotrem Glińskim przedstawili dziś (27.05) kolejne kroki znoszenia ograniczeń związnych z panującą (...) więcej

więcej

Klauzula informacyjna - POBIERZ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - nabór 2020-2021 - POBIERZ Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacji - POBIERZ (...) więcej

120 kilometrów dróg gruntowych w ciągu ostatnich trzech lat naprawiła Gmina Brusy. Są to odcinki, które zostały zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku. Proces ich (...) więcej

Do końca maja przyjmowane będą zapisy dzieci do Samorządowego Żłobka w Brusach. To nowa placówka edukacyjna uruchomiona na początku tego roku. Już teraz zapisanych jest tam 70 dzieci. (...) więcej

Już niedługo, w sobotę 1 czerwca 2020 r. będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Dziecka. Gminne Obchody Święta miały odbyć się w tym roku 14 czerwca. W związku z trwającą pandemią i (...) więcej

Gmina Brusy wraz z Organizatorami akcji "Korpusiaki sprzątają Pomorze" zachęcają do przyłączenia się do przedsięwzięcia. Nie wymaga to wiele trudu. Idąc na spacer w dniach 30-31 (...) więcej

Coroczne uroczystości odpustowe w Wielu w tym roku obchodzone były znacznie inaczej. Ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa zdecydowanie bardziej kameralnie. Mimo obecnej (...) więcej
2020-05-22 • Brusy pamiętają...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kosobudach już od pięciu lat nosi imię Ks. Kanonika Bolesława Śledzia. Z tej okazji w środę, 20 maja, została odprawiona uroczysta msza św. w kościele parafialnym (...) więcej

Informujemy, że we wtorek 2 czerwca br. w godz. 9.00 – 12.00 w mobilnym punkcie przy Domu Strażaka w Brusach odbędzie się kolejna akcja poboru krwi. Ze względu na zagrożenie (...) więcej

więcej

Gmina Brusy realizuje resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” współfinansowany w ramach Solidarnościowego (...) więcej

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o uroczystości przygotowaną przez Dyrektora i Nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kard Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. 19 maja 2020 r. (...) więcej

Cała Polska w sposób szczególny wspomina dziś, 18 maja, postać Św. Jana Pawła II. Papież obchodziłby w tym dniu 100. urodziny. Z tej okazji, Burmistrz Brus Witold Ossowski, o (...) więcej

więcej

Św. Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Rodzina żyła skromnie. Jedynym żywicielem rodziny był ojciec. Młody Karol chodził do (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 18 maja 2020 r. w godzinach od 13:00 do 16:30 – Brusy ul. 2-go Lutego 10, 12, 14, 16, 16A, i (...) więcej
2020-05-16 • Brusy pamiętają...

Dziś 134. rocznica urodzin poety i działacza kaszubskiego Jana Karnowskiego. Jan Karnowski (csb: Jan Karnowsczi, pseudonim "Wôś Budzysz", ur. 16 maja 1886 w (...) więcej

Informujemy, że zajęcia odbywac się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem zasad więcej

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach. Gmina Brusy pozyskała na to zadanie dofinansowanie rządowe. Gruntowa jeszcze dzisiaj droga, niebawem zmieni się w (...) więcej

Dwa garaże na samochody bojowe, pomieszczenia magazynowe i socjalne dla strażaków. Wszystko to na powierzchni 200 metrów kwadratowych. Tak będzie wyglądała nowa remiza w (...) więcej

Wszystkie wydziały urzędu w pełni funkcjonują. Kasa powróciła do systemu pracy sprzed pandemii koronawirusa. Przez ponad miesiąc ograniczone było bowiem wejście na teren urzędu (...) więcej

Rząd RP ogłosił wprowadzenie trzeciego etapu "odmrażania" gospodarki podczas pandemii koronawirusa. Poniżej przedstawiamy co zmieni się po 18 maja. Działalność gospodarcza (...) więcej

Prawie dwa kilometry utwardzonych dróg zostanie zbudowanych na osiedlu Słonecznym w Brusach. Gmina pozyskała na ten cel prawie 5 milionów złotych rządowego dofinansowania. Prace (...) więcej

Z żalem informujemy, iż w sobotę, 9 maja br., zmarł śp. Jan Bruski – mieszkaniec Czarnowa, prezes OSPod 1977 r.,  Kółka Rolniczego w Czarnowie od 1983 r. oraz  członek (...) więcej

Od jutra (12.05) żłobek i przedszkola w Brusach wznawiają działalność. Po kilkutygodniowej przerwie związanej z pandemią koronawirusa, placówki ponownie przyjmą dzieci. W ich (...) więcej

Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie (...) więcej

więcej

Z żalem informujemy, iż w środę, 7 maja br., zmarł śp. Ludwik Drozdowski – mieszkaniec Męcikału, społecznik, miłośnik sportu, w szczególności piłki nożnej, wieloletni trener i (...) więcej

więcej

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto państwowe ustanowione przez Sejm RP 24 kwietnia 2015 r. „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami”. (...) więcej

więcej

Gmina Brusy i nasi mieszkańcy włączyli się w akcję "Korpusiaki sprzątają Pomorze". Wolontariusze m.in. z Czyczków, Zalesia i Leśna, w dniach od 1 do 3 maja, chwycili w ręce (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje o odwołaniu wycieczki autokarowej do Wieliczki, Krakowa, Łagiewnik i Wadowic, która miała się odbyć16 maja 2020 (...) więcej

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali dziś, 7 maja, po raz piętnasty w tej kadencji. Zdecydowano między innymi o ulgach dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami (...) więcej

Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddział w Brusach działa w zmienionych godzinach pracy. W trosce o swoich klientów, dyrektor oraz pracownicy banku, pracują zgodnie z zachowaniem (...) więcej

TRANSMISJA XV SESJI ONLINE - KLIKNIJ I OBEJRZYJ Termin sesji: 7 maja, godzina 11.00 więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu w dniu 11 maja 2020 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 – Lubnia ul. Wielewska, Sportowa, Leśna, Sosnowa, Polna, (...) więcej

Od 7 maja zapraszamy do korzystania z bibliotek Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego. Czytelnikom zostaną udostępnione zbiory biblioteki w Brusach, tymczasowo mieszczącej się (...) więcej

12 maja ponownie zostaną otwarte Przedszkole nr 1 i Samorządowy Żłobek w Brusach oraz Punkty Przedszkolne w Czyczkowach, Lubni, Leśnie i Kosobudach. Burmistrz Brus Witold Ossowski (...) więcej

W połowie marca, w związku z epidemią koronawirusa, ograniczone zostały osobiste wizyty w Urzędzie Miejskim w Brusach. Zmieniła się formuła funkcjonowania, ale nie została wstrzymana praca (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 70 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”. 28 zakupionych (...) więcej

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” w tym roku się nie odbędzie. Decyzja organizatorów podyktowana jest epidemią koronawirusa w (...) więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy prowadzi badanie ankietowe skierowane do mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD. Celem badania jest uzyskanie danych służących do (...) więcej

więcej

Tegoroczne Gminne Obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Strażaka w Brusach uczczono uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Brusach. Bardziej kameralny wymiar (...) więcej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP. Dzień biało – czerwonej flagi przypada pomiędzy Świętem Pracy oraz (...) więcej

W dniu 1 maja 2004 roku miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. Polska, razem z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!