1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 lipca 2024r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Urząd Miejski w Brusach wspólnie z Przychodnią Lekarską w Brusach zapraszają  mężczyzn z terenu miasta i gminy Brusy na bezpłatną profilaktykę prostaty. Bezpłatne badanie krwi, które (...) więcej

5 listopada br. (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji i (...) więcej
2010-10-29 • Prognoza pogody

Sukcesem dla bruskich przedsiębiorców okazały się łódzkie Dni Naturalnej Żywności, które odbyły się 14 – 17 października br. Ich celem było wyłonienie i promocja najlepszych produktów (...) więcej

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z trwającej budowy Gimnazjum w Brusach. więcej

Na ukończeniu są prace związane z projektem „Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa (...) więcej

Informujemy, że w związku z dniem Wszystkich Świętych, 1 listopada br. boisko Orlik będzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia z tym związane więcej

21 października br. w PMDK w Brusach odbył się koncert pod hasłem "Zabij narkotyki i alkohol na śmierć”. Zespól Rockowy „Na Ostatnią Chwilę"  zagrał dwa koncerty (...) więcej
2010-10-28 • Zaduszki poetyckie

W jesienne wieczory przed świętem „Wszystkich Świętych” często nasze myśli są skierowane ku bliskim nam osobom i tym, którzy już od nas odeszli.  Tymczasem śmierć towarzyszy (...) więcej

Trwają prace związane z projektem „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i (...) więcej
2010-10-27 • Place zabaw

Kończą się prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikał” w ramach Osi 4 działanie (...) więcej
2010-10-27 • Prognoza pogody

Od 21 października br. wystawa „Jan Karnowski Sumienie Ruchu Kaszubskiego” dostępna jest w Sejmie RP w Warszawie w Nowym Domu Poselskim. Gminę Brusy na inauguracji ekspozycji (...) więcej

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach, Gimnazjum w Brusach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach zapraszają na występ tegorocznego finalisty XVI Międzynarodowego Konkursu (...) więcej

Zakończyły się prace związane ze stabilizacją gruntu drogi na trasie Peplin – Skoszewo. Zadanie zostało  zrealizowane przez Powiat Chojnicki i Gminę Brusy, natomiast wykonawcą była (...) więcej

22 października br. Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach obchodziła swoje święto. Tego dnia bowiem minęło 7 lat od dnia nadania imienia szkole. Z tej okazji, jak co (...) więcej

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach po raz kolejny jako mecenas twórczości fotograficznej Macieja Cybulskiego miał zaszczyt jako pierwszy w Polsce zaprezentować zdjęcia z kolejnej (...) więcej

W dniu 15 października br. w Szkole Podstawowej w Brusach obchodzono X rocznicę nadania imienia Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru. Uroczystości rozpoczęły się w bruskiej świątyni, gdzie (...) więcej

Od 20 października br. mieszkańcy Czapiewic mogą korzystać z 200 - metrowej nowej, asfaltowej nawierzchni, która została wykonana na jednej z dwóch głównych dróg miejscowości.  Zadanie (...) więcej
2010-10-22 • Prognoza pogody
2010-10-21 • Zapraszamy na konsultacje

Zapraszamy Państwa do konsultacji i zgłaszania uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (...) więcej

Trwają prace związane z remontem drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż. Zadanie obejmuje modernizację ponad 2 km drogi -  wykonanie koryta, warstwy odsączającej i nawierzchni z (...) więcej

W sobotę, 16 października br. przy tzw. „Zielonym Pałacu” w Męcikale odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego (...) więcej

18 października br. odbyła się akcja poboru krwi. Bruszanie i tym razem nie zawiedli – 31 osób zgłosiło się by podzielić się tym życiodajnym lekiem. Jednak po przejściu badań krew oddało (...) więcej

W dniu 27 października br. o godz.11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach odbędzie się apel promujący czytanie książek, podczas którego nastąpi podsumowanie konkursu "Jeden (...) więcej

Trwają prace związane z zadaniem „Przebudowa ul. Dworcowej w Brusach i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G Brusy - Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej (...) więcej

W ubiegłą niedzielę, 17 października br. odbyły się obchody XX – lecia Samorządu Gminnego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Brusach. (...) więcej

Informujemy, że z powodu kontroli mammobusu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, badania mammograficzne nie odbędą się jak wcześniej planowano w dwóch dniach (20 – 21 października br.) tylko w (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Męcikale zaprasza do udziału w konkursie „Poetyckie Podróże po Kaszubach”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs polega na recytacji (...) więcej

Informujemy, że 21 października br. (czwartek) o godz. 12.00 w Sejmie RP w Warszawie odbędzie się otwarcie wystawy „Jan Karnowski Sumienie Ruchu Kaszubskiego”. Ekspozycja była (...) więcej
2010-10-18 • IX Kaszubskie Dyktando

6 listopada br. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się IX Kaszubskie Dyktando „Piszã pò kaszëbskù – Królewiónka w pałacu”. W tym roku zmagania odbędą się (...) więcej

12 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach odbył się „Wieczorek wspomnień” dla seniorów, członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Prezes Koła, pani (...) więcej

Burmistrz Brus i Radni Rady Miejskiej w Brusach serdecznie zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy oraz przebywających w naszej gminie Gości na uroczyste obchody XX – lecia Samorządu (...) więcej

Trwa rozbudowa i przebudowa kompleksu budynków szkół w Brusach W ramach prac wykonano roboty budowlane związane z budową ścian zewnętrznych i działowych parteru. Ułożono strop z płyt (...) więcej
2010-10-15 • Trwa budowa placów zabaw

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikał” w ramach Osi 4 działanie Wdrażanie (...) więcej
2010-10-15 • Prognoza pogody

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze za okres 2007 – 2010, które odbędzie się 20 października br. (środa) o godz. (...) więcej
2010-10-14 • Wyróżniono nauczycieli

12 października br. miały miejsce gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę uczczenia daty powołania do życia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Jest (...) więcej

Serdecznie zapraszamy do Chaty Kaszubskiej w Brusach – Jagliach na wystawę prac wykonanych z rogów i poroża. Wystawa została zainaugurowana 12 października, a otworzył ją Zastępca (...) więcej

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale zaprasza na uroczystość poświęcenia sztandaru stowarzyszenia oraz na uroczystą przysięgę partyzancką, która (...) więcej
2010-10-13 • Prognoza pogody
2010-10-13 • Budowa kładki

Trwają prace związane z budową kładki. Autorzy zdjęć: Urząd Miejski w Brusach oraz Stowarzyszenie "Promujmy więcej
2010-10-13 • Akcja poboru krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej AKCJI (...) więcej

11 października br. Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył medale 6 parom za długoletnie pożycie małżeńskie. Honoru tego dostąpili: - Państwo Irena i Jan Meller z Leśna (...) więcej

Zużyte urządzenia  - z pozoru nieszkodliwe -  zawierają wiele substancji niebezpiecznych, które degradują środowisko, powodują efekt cieplarniany, a przede wszystkim maja bardzo (...) więcej

W dniach 20 – 21 października br. przed Urzędem Miejskim w Brusach w godz. 10.00 – 13.00 i 14.00 – 18.00 odbędą się bezpłatne badania mammograficzne. Na mammografię zapraszają (...) więcej

Rok w 2010 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Rokiem Jana Karnowskiego – wybitnego syna Ziemi Zaborskiej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brusach (...) więcej

Dnia 6 października br. dokonano montażu łuku głównego kładki o masie około 22 ton na przyczółkach żelbetonowych. Wykonano prace związane z ułożeniem trzech elementów kładki. (...) więcej

W gminie Brusy, na drodze wojewódzkiej nr 235 trwają prace związane z odnowa nawierzchni. „To dla nas bardzo ważna inwestycja. Jeszcze w tym roku, dzięki współpracy z Zarządem Dróg (...) więcej

12 października br. (wtorek) o godz. 14.30 rozpoczną się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Odbędą się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach.   (...) więcej

15 października br. (piątek) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury o godz. 17.00 odbędzie się prezentacja i otwarcie wystawy fotografii Dominiki Dąbrowskiej i Macieja Cybulskiego „Tam (...) więcej
2010-10-08 • Stypendia Burmistrza Brus

Dnia 6 października br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy (...) więcej

Burmistrz Brus i Radni Rady Miejskiej w Brusach serdecznie zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Brusy oraz przebywających w naszej gminie Gości na uroczyste obchody XX – lecia Samorządu (...) więcej

W dniu 31 sierpnia br. Burmistrz Brus wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej w Brusach o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brusy dr. Krzysztofowi Walencie. Swój wniosek motywował tym, iż (...) więcej
2010-10-07 • Prognoza pogody

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 29 września br. radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok i podstawowych parametrów przyjętych do prac nad (...) więcej
2010-10-06 • Prognoza pogody

Zapraszamy na niecodzienną wystawę autorską przedstawiającą przedmioty z dziedziny rzemiosła artystycznego, wykonane z rogów i poroża. Autorem prac jest mieszkaniec Brus p. Józef Wardin. (...) więcej
2010-10-05 • Różaniec w Czernicy

W najbliższą niedzielę, 10 października br. o godz. 15.00 przy kapliczce w Czernicy odbędzie się różaniec w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Na wspólną modlitwę zaprasza (...) więcej
2010-10-04 • Prognoza pogody

4 października br. – w Światowym Dniu Onkologii, Urząd Miejski w Brusach wraz z Przychodnią Lekarską w Brusach włączył się do akcji informacyjnej dot. badań cytologicznych. Osoby, które (...) więcej

W dniach 23-26 września br. Zespół Akordeonowy "AKORD" z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach zagrał w największej orkiestrze akordeonowej świata podczas Koncertu Galowego (...) więcej

W sobotę, 2 października br. bibliotekę w Brusach odwiedziło 30 uczniów z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, z nauczycielkami Pauliną Józwa i Marią (...) więcej

2 października br. roku mija 71. rocznica śmierci Jana Karnowskiego. Aby przybliżyć twórczość poety oraz upamiętnić jego dokonania, Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach zaprasza (...)
więcej
2010-10-01 • Prognoza pogody

24 września br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się uroczyste seminarium z okazji 20-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Podczas spotkania (...) więcej

W środę, 6 października br. o godz. 11.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbędzie się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!