1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 15 czerwca 2024r.
News Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach, jak co roku, zorganizowała kolejną edycję konkursu „Z Ortografią za Pan Brat”. W okresie od lutego do marca w szkołach podstawowych (...) więcej

Dzień 2 kwietnia to rocznica śmierci niezwykłego człowieka, naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Z okazji I rocznicy jego śmierci w wielu miejscowościach gminy Brusy wierni będą gromadzić się na (...) więcej

11 kwietnia 2006r. w Chojnickim Domu Kultury odbędzie się konkurs kulinarny pn: „Regionalny Stół Wielkanocny”, organizowany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego oraz Starostwo (...) więcej

2 kwietnia br. mija I rocznica śmierci naszego papieża - Jana Pawła II. Szkoła Podstawowa w Brusach, której patronem jest właśnie Ojciec Święty przygotowuje się do tego dnia w szczególny sposób. (...) więcej
2006-03-29 • Rozmawiano o deportacjach

Już po  raz trzeci Gimnazjum Brusach zorganizowało szkolenie dla nauczycieli przystępujących do realizacji programu „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie”. Szkolenie (...) więcej

W Brusach do końca zbliża się procedura przyznania pieniędzy dla stowarzyszeń. Do konkursu ogłoszonego na realizację projektów sportowych i kulturalnych zgłosiło się 9 organizacji. Razem (...) więcej

28 marca br. na sali Domu Kultury w Brusach o godz. 18.00 zostanie wygłoszony wykład pt.: „Deportacje mieszkańców gminy Brusy”. Jego autorem jest  Marian Jutrzenka Trzebiatowski (...) więcej

XXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 31 marca 2006 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Brusach. Proponowany porządek obrad : 1.    Otwarcie sesji (...) więcej

22.03.2006r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się „FESTYN  WIOSENNY” z okazji „Pierwszego dnia Wiosny”. Grono pedagogiczne i (...) więcej

22 marca 2006 roku w PMDK w Brusach odbyły się „Europejskie targi turystyczne” w ramach obchodów „Dnia Wiosny 2006 w Europie”. Organizatorem był Szkolny Klub Europejski (...) więcej

W dniu 21.03.2006r. uczniowie Gimnazjum w Brusach wzięli udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Szkolna Giełda Turystyczna ,,Przygoda”, nad którą patronat objęło Ministerstwo Edukacji (...) więcej
2006-03-24 • Poszukiwanie wiosny

21 marca 2006 r. uczniowie Gimnazjum w Lubni wybrali się na poszukiwanie wiosny. Przedsięwzięcie okazało się trudne, bowiem wiosny jeszcze nie widać. Wobec tego bez skrupułów spalono słomianą (...) więcej

Tradycją w Szkole Podstawowej w Zalesiu jest obchodzenie pierwszego dnia wiosny. Uczniowie z każdej klasy przygotowali marzanny – słomianą kukłę- symbol zimy.  Wszyscy razem (...) więcej

 22 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się szkoleniowa rada pedagogiczna na temat zagrożenia ptasią grypą. Nauczyciele zostali poinformowani między innymi o istocie wirusa (...) więcej

W dniu 21 marca 2006r. SP w Czapiewicach obchodziła, jak co roku, bardzo głośno powitanie wiosny. Uczniowie przygotowali na lekcjach marzannę i ozdoby wiosenne, aby pożegnać zimę. O godz. 08:15 (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza nabór na wolne stanowisko – specjalisty ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Brusach w wymiarze ½ etatu . Wymagane dokumenty aplikacyjne należy (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach powitała WIOSNĘ podczas ogólnoszkolnej uroczystości przebiegającej pod hasłem „Witaj wiosno na wesoło!”. Celem tego spotkania było (...) więcej
2006-03-22 • Remont w Czyczkowach trwa

W Brusach ogłoszono przetarg nieograniczony. Jego celem jest dokończenie przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w Czyczkowach i wybranie firmy, która wykona wentylację mechaniczną w sali (...) więcej
2006-03-21 • LEADER+ w Brusach

20 marca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach w ramach programu "LEADER+" odbyły się  warsztaty mające posłużyć opracowaniu dokumentu pn. „Zintegrowana Strategia Obszarów (...) więcej

27 marca o godzinie 12.30 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbędzie się uroczyste otwarcie sali komputerowej. Pracownia ta została wyposażona w sprzęt (...) więcej

18 marca br. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Brusach odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Naszyjnik księżniczki Gerd z Leśna”. Jego organizatorami byli (...) więcej

Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku organizuje nabór na kolejne kursy "Język kaszubski dla pracujących". Spotkanie odbędzie się w piątek (24.03) o godzinie 16.30 w Szkole (...) więcej

Bruszanie razem z setkami Kaszubów i Pomorzan 19 marca br.w Gdańsku obchodzili „Dzień Jedności Kaszubów”. Do Gdańska pojechały dzieci ze szkół podstawowych Brus, Czapiewic, a także (...) więcej

16 marca 2006 roku uczniowie, którzy interesują się matematyką, wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Matematyczne potyczki miały miejsce w Szkole (...) więcej

Na początku lutego członkowie Klubu Przedsiębiorczości z Gimnazjum w Brusach wykonali kilkanaście plakatów informacyjnych o konkursie pn: „Oszczędzać każdy może”. Zainteresowanie (...) więcej

W najbliższą sobotę, 18 marca br., na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się     IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o (...) więcej

Gmina Brusy przystąpiła do pilotażowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej “Dziecko ma oboje rodziców”, który zajmuje się skutecznym ściąganiem alimentów i promocją (...) więcej

W poniedziałek, 20 marca br., w Urzędzie Miejskim w Brusach odbędą się warsztraty mające posłużyć opracowaniu dokumentu pn. " Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Gmin (...) więcej

09.03.2006r. uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Lubni obejrzeli spektakl teatralny pt. “Jaś i Małgosia” przedstawiony przez aktorów Narodowego Teatru Edukacji z (...) więcej

Od początku marca firma LEMAR pana Marka Peplińskiego z Czerska modernizuje świetlicę wiejską w Kosobudach.Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu odnowy wsi (...) więcej

W sobotę, 11 marca br., w Brusach wystąpił znany polski artysta Ryszard Rynkowski. Była to jego pierwsza wizyta artystyczna w tym mieście. Starania o przyjazd tego znanego artysty trwały kilka (...) więcej

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Klub Studencki Pomorania serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich i studentów do udziału w Wiosennych Warsztatach Regionalnych (...) więcej

W gminie Brusy trwają przygotowania do zorganizowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie gminy Brusy zdiagnozowano ponad 30 osób niepełnosprawnych, które (...) więcej
2006-03-10 • Żywa lekcja historii

W dniu 10 marca 2006 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach gościli rycerze z Bractwa Rycerskiego KERIH w Gniewie. Zaproponowali uczniom wspaniałą wyprawę w zamierzchłą (...) więcej
2006-03-10 • Internet dla wiosek

W Brusach trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia sieci bezprzewodowego Internetu. Anteny zamontowano na budynkach szkół w Męcikale, Lubni, Zalesiu, Leśnie, Wielkich Chełmach. Na budynku (...) więcej
2006-03-10 • Pasowanie na czytelnika

W nowo wyremontowanej bibliotece Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w dniach 7 i 8 marca odbyło się tradycyjne pasowanie. W poczet czytelników przyjęto 83 pierwszoklasistów. Uroczyste (...) więcej

Gmina Brusy tradycyjnie również i w tym roku weźmie udział w imprezie pod nazwą ”Dzień Jedności Kaszubów”, która organizowana jest w Gdańsku 19 marca 2006 roku. Dzień Jedności (...) więcej

W dniu 1 marca 2006 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II    w Brusach brali udział w rozgrywkach w mini piłkę siatkową „ trójek” chłopców organizowanych (...) więcej

Święto kobiet w Gimnazjum w Lubni przebiegło w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Naszym gimnazjalistom jak zwykle nie zabrakło fantastycznych pomysłów i poczucia humoru. Talentem aktorskim (...) więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet przez lata PRL -u obchodzono z wielką pompą. Dziś do tego święta podchodzi się z rezerwą, zasłaniając się rzekomym komunistycznym rodowodem. Oczywiście prawda może (...) więcej

Ponad 50 osób zgromadziło się 7 marca br. w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach, gdzie z inicjatywy Burmistrza Brus i Instytutu Pamięci Narodowej odbył się wykład pt: „Ksiądz płk Józef (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w roku szkolnym 2005/2006 jest realizowany program „Bądź widoczny na drodze”. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie szkoły. W pierwszym (...) więcej
2006-03-07 • Ogłoszenie o naborze.

Burmistrz Brus ogłasza nabór na stanowisko – specjalisty ds. zarządzania informatycznego w Urzędzie Miejskim w Brusach. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:-    (...) więcej

Od początku marca dzieci dojeżdżające do szkoły podstawowej w Brusach oraz w Wielkich Chełmach mogą korzystać z nowego bezpiecznego autobusu. Zakończyła się bowiem odbudowa autobusu Autosan (...) więcej

5 marca br. odbył się w świetlicy wiejskiej w Męcikale Turniej Trzech Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Brus. Organizatorem Turnieju był Burmistrz Brus oraz Rada Sołecka Sołectwa (...) więcej

4 marca br. w siedzibie "Gazety Wyborczej" w Warszawie wręczono Gminie Brusy certyfikat "Przejrzysta Gmina".Certyfikat ten potwierdza wdrożenie i realizację dobrych praktyk w (...) więcej

W piątek 17 lutego drużyna dziewcząt i chłopców  ze SP w Lubni wzięła udział w corocznych Gminnych Zawodach Szkół Podstawowych w minipiłce siatkowej. Turniej rozpoczął się o godzinie 930 w (...) więcej

W czwartek (2 marca) odbyło się w Urzędzie Miejskim w Brusach spotkanie z 4 parami małżeńskimi, które wspólnie przeżyły 50 lat. Burmistrz Brus, Jerzy Fijas wręczył jubilatom medale za (...) więcej

Gmina Brusy otrzymała certyfikat „Przejrzysta Gmina” potwierdzający wdrożenie i realizację dobrych praktyk w samorządzie. 4 marca w siedzibie „Gazety Wyborczej” (...) więcej

    Dnia 22  lutego 2006 roku uczniowie koła  ekologicznego a zarazem Klubu Przedsiębiorczości działającego przy Gimnazjum w Brusach zorganizowali szkolną dyskotekę. (...) więcej

Burmistrz Brus wraz z Radą Sołecką Sołectwa Męcikał zapraszają do udziału w Turnieju Trzech Sołectw w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Brus. Turniej odbędzie się 5 marca br. w świetlicy (...) więcej
2006-03-01 • 50 lat razem

2 marca 2006 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Brusach (sala USC) odbędzie się uroczystość wręczenia medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale z rąk Burmistrza Brus (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!