1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 13 lipca 2024r.
Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2009-01-02 • I otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Brusy w roku 2009 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVII/164/08 rady Miejskiej
w Brusach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 oraz Zarządzenia Burmistrza Brus Nr 258/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2009 roku.BURMISTRZ BRUS
z siedzibą w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
ogłasza
I OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań Gminy w roku 2009
w zakresie


KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W TYM
W SZCZEGÓLNOŚCI:

1/ Przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in.: organizacja imprez kulturalnych oraz ich promocja, działania amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczości (w tym wydawnictwa o tematyce regionalnej) i wykonawstwa artystycznego, edukacja kulturalna oraz działania na rzecz walorów kulturowych gminy,
2/ Organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z Gminy Brusy,
3/ Prowadzenia edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym,
4/ Promocji walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Brusy,
5/ Działalności turystyczna, krajoznawcza i przyrodnicza,
6/ Organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży o tematyce kulturowej i regionalnej,
7/ Działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy,
8/ Działań zmierzających do upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
9/ Działań zmierzających do wyrównywanie szans środowisk wiejskich poprzez umożliwienie dostępu do technologii informatycznych i internetowych,

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 75.000 złotych.
W roku 2007 na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały przeznaczone środki w wysokości 100.000 złotych, natomiast w 2008 roku 46.000 złotych.

 
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:
1/ Udziału w rozgrywkach piłkarskich w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej,
2/ Organizacji i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich międzynarodowych imprezach sportowych,
3/ Organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
4/ Organizacji szkoleń i zajęć sportowych z różnych dziedzin dla dzieci i młodzieży,
5/ Organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich,
7/ Organizacji współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach,
8/ Organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z terenu Gminy Brusy,
9/ Organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 74.000 złotych.
W 2007 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały przeznaczone środki w wysokości 41.650 złotych, natomiast w 2008 roku 43.000 złotych.

Zadania Gminy są realizowane w okresie roku budżetowego gminy.

Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2009 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach
do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie z oznaczeniem podmiotu realizującego zadanie i dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” lub „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
i sportu”. Oferta musi spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz
w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych gminy Brusy w 2009 roku stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Brus Nr 258/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku.
Komisja Konkursowa, którą Burmistrza Brus powoła do dnia 2 lutego 2009 roku, rozpatrzy złożone oferty - zgodnie z Regulaminem Konkursu - w ciągu 21 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia. Regulamin Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy
w 2009 roku oraz wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach 11b lub na stronie www.brusy.pl w dziale Organizacje Pozarządowe.
O wynikach konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.W roku 2007 na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały przeznaczone środki w wysokości 100.000 złotych.

Lp.
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
KWOTA DOTACJI
1.
Stowarzyszenie „Kobiet nad Brdą” w Męcikale
Kaszubskie pejzaże i wzory”
3.360
2.
Zrzeszenie K-P o/ Brusy
III Festyn Archeologiczny – Wikingowie
i Słowianie”
11.000
3.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Teatralne igraszki”
3.140
4.
KZF „Krebane”
Tańcuj Kosedera”
12.500
5.
KZF „Krebane”
Kaszub Góral- dwa bratanki”
10.000
6.
KZF „Krebane”
XIII MFF Dni Kultury Kaszubskiej – wydatki wspólne…”
60.000
Razem:
100.000

W roku 2008 na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały przeznaczone środki w wysokości 46.000 złotych.

Lp.
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
KWOTA DOTACJI
1.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej
ODDZIAŁ BRUSY
Zimowisko dla dzieci pt. „Serce pełne dobra miej”
1.000
2.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej
ODDZIAŁ BRUSY
Kolonie letnie pt. „Wyjazd po radość”
5.000
3.
Stowarzyszenie Młodych Archeologów z Brus
Warsztaty rzemiosła pradziejowego – „Jak to dawniej robiono?”
2.000
4.
Stowarzyszenie Młodych Archeologów z Brus
IV Międzynarodowy Festyn Archeologiczny – Leśno 2008
11.000
5.
Stowarzyszenie „Kosobudy”
Twórczy umysł, zręczne ręce
i zaczarowane serce”
3.000
6.
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
ZABAWMY SIĘ W TEATR! Przygotowanie warsztatów teatralnych dla uczniów szkół podstawowych gminy Brusy przez młodzież
1.300
7.
Zaborskie Towarzystwo Naukowe
Wydanie dwóch numerów kwartalnika naukowo-społeczno-kulturalnego „Ziemia Zaborska”
3.500
8.
Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”
Z Polski, z Kaszub,
z Brus” – promocja gminy Brusy oraz kultury kaszubskiej i polskiej w kraju
i w krajach europejskich”
8.000
9.
Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”
Tańcuj Kosedera – prowadzenie działalności edukacji artystycznej”
4.200
10.
Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”
Turniej Tańców Polskich
”O Naszyjnik Księżniczki Gerd
z Leśna”
7.000
Razem:
46.000


W 2007 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały przeznaczone środki w wysokości 41.650 złotych.

Lp.
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
KWOTA DOTACJI

1.
Klub Piłkarski „Orkan” Huta
Kultura fizyczna i sport”
6.500
2.
WKS „Brda” Męcikał
Udział w rozgrywkach Ligi Gminnej…”
1.600
3.
Ziemia Zaborska” Leśno
Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych ogólnopolskich imprezach sportowych”
7.500
4.
Stowarzyszenie „Kosobudy”
Reaktywacja drużyny piłkarskiej Gwiazda Kosobudy. Przygotowanie drużyny i jej udział w rozgrywkach piłkarskich w ramach GLS”
1.600
5.
Stow. Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Udział drużyny Perła w GLPNS”
1.600
6.
KS „Sokół” Lubnia
Lubnia podbija Europę…”
5.600
7.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Gminna Liga Piłki Nożnej szkół podstawowych”
3.000
8.
MLKS „Tęcza”
Rozgrywki piłkarskie dla seniorów
w zawodach sportowych PZPN – klasa A w sezonie 2006/2007”
3.930
9.
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie
Z podwórka do Ligi”
1.600
10.
KS „NOVI” Orlik
Powołanie drużyny i przygotowanie do rozgrywek w GLS”
1.600
11.
MLKS „Tęcza”
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich juniorów w zawodach związkowych
PZPN – Gdańsk LIGA JUNIORÓW KLASY OKRĘGOWEJ O MISTRZOSTWO KLASY JUNIOR B GRUPA III sezon 2007/2008
7.120
Razem:
41.650

W 2008 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały przeznaczone środki w wysokości 43.000 złotych.


Lp.
WNIOSKODAWCA
NAZWA ZADANIA
KWOTA DOTACJI

1.
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Zalesie
SSK – Zalesie udział w Gminnej Lidze Piłki Nożnej”
1.400,00
2.
Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska”
w Leśnie
Organizacja i uczestnictwo
w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych- Udział drużyny „GROM” Leśno w rozgrywkach piłkarskich w ramach PZPN
371,50

3.
Klub Sportowy „SOKÓŁ” Lubnia
SOKÓŁ” Lubnia podbija Europę po raz drugi – udział mieszkańców Gminy Brusy
w Międzynarodowych Turniejach Piłkarskich
w Amsterdamie i Berlinie
3.500,00
4.
Klub Piłkarski „ORKAN” Huta
Kultura fizyczna i sport
3.500,00
5.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Perła Czyczkowy – udział drużyny seniorów
w rozgrywkach PZPN – klasa B
w sezonie 2008/2009
1.400,00

6.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
2.000,00

7.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Rodzinna piłka nożna
1.000,00
8.
Wiejski Klub Sportowy „Brda” Męcikał
Udział w lidze gminnej oraz
w turniejach
1.400,00
9.
Stowarzyszenie „Kosobudy”

Przez sport do zdrowia”
1.400,00
10.
Klub Sportowy „NOVI ORLIK”

Przygotowanie drużyny do rozgrywek w ramach Gminnej Ligi Seniorów
1.400,00
11.
Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”
Wspinaczka po sukces
1.500,00
12.
MLKS „Tęcza” Brusy
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich juniorów w zawodach związkowych PZPN-Gdańsk liga juniorów klasy okręgowej o mistrzostwo klasy junior B sezon 2007/2008 (wiosna) oraz sezon 2008/2009 (jesień)
10.000,00
13.
MLKS „Tęcza” Brusy
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich – sezon jesień 2008
6.000,00
14.
Klub Piłkarski „ORKAN” Huta
Kultura fizyczna i sport – organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych
3.128,50
15.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”
Piłka nożna – sport na całe życie – „Perła Czyczkowy” zaprasza na treningi i rozgrywki
5.000,00
Razem:
43.000

Regulamin konkursu oraz inne dokumenty związane z konkursem  >> GRANTY 2009- kliknij <<

cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!